Den finska tallplantagen Sv452 Junttila. Foto: Curt Almqvist, Skogforsk.

Enklare att föryngra med tall från finska frökällor

Nyhet - 24 juni 2021

Nu blir det enklare för svenska skogsägare att föryngra med tall som har ursprung i finska fröplantager. Det står klart sedan Skogsstyrelsen förtydligat hur skogsvårdslagen ska tillämpas på området.

För att minska risken för bakslag i skogsodlingen innehåller skogsvårdslagstiftningen bestämmelser om att skogsodlingsmaterial (frö och plantor) inte får flyttas mer än ett visst antal breddgrader norrut eller söderut från den ursprungliga växtplatsen. Detta förutsätter att man känner till plantornas så kallade härkomstlatitud.
För skogsodlingsmaterial från svenska fröplantager har härkomstlatituden redan fastställts av Skogsstyrelsen och anges i rikslängden (se länk nedan). För material från finska fröplantager har det funnits en osäkerhet vid användning i Sverige eftersom deras härkomstlatituder inte fastställts formellt för svenska förhållanden. Därför har Skogsstyrelsen nu, i ett särskilt beslut, tydliggjort hur förflyttningsreglerna i Skogsvårdslagstiftningen ska tillämpas på skogsodlingsmaterial från finska tallfröplantager.

─ Beslutet innebär att de finska tallfröplantagernas härkomstlatitud ska anses vara lika med de standardiserade latituder som Plantval anger för varje plantage. Därigenom kan tillåten förflyttning för finska fröplantager av tall bedömas på samma sätt som för svenska fröplantager, säger Claes Uggla, specialist på skogsodlingsmaterial på Skogsstyrelsen.

Finns med i beslutsstöd

Plantval, som utvecklats av Skogforsk, är ett web-baserat beslutsstöd som hjälper skogsägare att välja plantmaterial från olika fröplantager vid föryngring. I Plantval väljer man ett geografiskt läge genom ett klick på en karta och man kan även ställa in vissa klimatparametrar. Verktyget beräknar sedan en förväntad tillväxt och överlevnad för plantor från olika plantager och för beståndsfrö. Utifrån det skapas en lista där plantager och beståndsfrö rangordnas utifrån beräknad arealproduktion över en omloppstid. Med listan i handen kan skogsägaren sedan undersöka vad olika plantproducenter erbjuder, och välja det som passar bäst utifrån skogsägarens målsättningar med sin skog. Plantval Tall har sedan en tid tillbaka kompletterats med finska fröplantager.

─ Skogsstyrelsens beslut underlättar för svenska skogsägare att på ett säkert sätt använda finska frökällor. För svenska skogsägare innebär det att antalet potentiellt lämpliga frökällor för tall i det närmaste fördubblas och det ger ökade valmöjligheter till såväl förbättrad produktion som ökad riskspridning, säger Mats Berlin, forskare på Skogforsk.  

Svensk-finskt samarbete

Under de senaste decennierna har skogsforskare i Sverige och Finland samarbetat för att utveckla nya modeller för hur tall reagerar vid förflyttning till nya ljus- och klimatförhållanden (så kallade förflyttningseffekter). Forskarna kom fram till att gemensamma modeller fungerar mycket bra och kunde därmed beräkna hur svenska och finska frökällor presterar i båda länderna.

─ Modellerna är i dag inbyggda i verktyget Plantval, som därför numera är en gemensam svensk-finsk plattform för tall, säger Curt Almqvist, forskare på Skogforsk.

I Finland är de svenska fröplantagerna också formellt tillåtna att användas. Ett register över de svenska fröplantagerna finns på finska livsmedelsverkets hemsida.

Kontakt