Naturvårdande skötsel, röjning av gran

Eftersatt skötsel av skyddad skog

Pressmeddelande - 02 oktober 2019

I mer än hälften av de skogar som Skogsstyrelsen formellt skyddat är den naturvårdande skötseln eftersatt. I vart tredje område är behoven akuta och utgör därmed ett hot mot naturvärdena. Det visar en landsomfattande inventering av över 12 000 områden som Skogsstyrelsen gjort.

– Inventeringen visar svart på vitt att skötseln är väldigt eftersatt i många områden. Görs inte skötselinsatserna riskerar naturvärden att kraftigt skadas och då kan vi förlora hela syftet med att skogen skyddats, säger Emma Liljewall, specialist på områdesskydd vid Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen skyddar skog i två former: biotopskydd och naturvårdsavtal. Det finns drygt 13 500 sådana områden i Sverige, sammanlagt närmare 72 000 hektar. Totalt har data samlats in från fältbesök i 12 628 områden där miljövärden och skötselbehov har dokumenterats. Inventeringen 2018 är den mest omfattande som Skogsstyrelsen har gjort av hur skötselbehovet i de skyddade områdena ser ut och hur det fördelar sig mellan olika skogstyper och landskap.

43 000 hektar behöver insatser

Inventeringen visar att nästan 60 procent, av de skyddade områdena behöver någon typ av skötselinsats på kort eller lång sikt för att naturvärdena ska kunna finnas kvar och utvecklas. Det motsvarar 43 000 hektar som kräver insatser, till exempel att ta bort gran eller friställa gamla träd. I vart tredje område behövs akuta insatser, inom fem år, för att inte naturvärden ska gå förlorade.

Under de senaste åren har resurserna till naturvårdande skötsel räckt till insatser i omkring 300 hektar om året.

– Inventeringen visar att vi tillsammans med markägare och entreprenörer har ett berg av insatser framför oss. Men med nuvarande budget är detta vad vi har möjlighet att genomföra, säger Emma Liljewall.

Förutsättningarna skiftar

Förutsättningarna och behoven skiftar över landet (se lista län för län under Relaterade dokument nedan).

  • I södra delarna (från och med Västra Götaland, Östergötland och länen söderut, exklusive Gotland) har 71 procent av områdena skötselbehov.
  • Norra delen av Sverige (från och med Jämtland, Västernorrland och norrut) behöver 43 procent av områdena insatser.
  • I mellersta delarna (från Dalarna och Gävleborg i norr till och med Sörmland och Värmland i söder inklusive Gotland) finns skötselbehov i 53 procent av områdena.

I Sverige som helhet är de vanligaste akuta åtgärderna att ta bort gran som tränger sig på i såväl lövskogar som tallskogar, glesa ut skogarna för att få in mer ljus, friställa gamla och värdefulla träd och öka mängden död ved. På längre sikt handlar det om mer bete av tamboskap och fler naturvårdsbränningar.

Mer fakta

Inventeringen av skötselbehovet i skyddade områden har varit möjlig genom att Skogsstyrelsen 2018 fick öronmärkta pengar till arbetet med naturvårdande skötsel. Skogsstyrelsen har annars inget särskilt anslag för skötseln av skyddade områden och måste prioritera de områden som har mest akut skötselbehov. Kartläggningsresultatet är ett viktigt underlag i urvalet av områden. De markägare som har ett biotopskyddsområde eller naturvårdsavtal på sin fastighet och undrar över skötseln av detta område är välkomna att kontakta Skogsstyrelsen för att få information om områdets skötselbehov.

Kontakt

Kontakt