Lavskrika.

Domar i lavskrike-ärendena

Nyhet - 09 december 2020

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har i dag meddelat dom i fyra ärenden där Skogsstyrelsen förbjudit markägare i Gävleborg att avverka på grund av fågeln lavskrika. Domarna innebär att ärendena skickas tillbaka till Skogsstyrelsen för fortsatt handläggning.

MÖD gör en annan bedömning än den lägre instansen mark- och miljödomstolen som gav markägarna rätt att avverka. Dels undanröjer MÖD dessa domar, dels återförvisar MÖD målen till Skogsstyrelsen.

I domskälen skriver MÖD att Skogsstyrelsens utredningar i målen inte ger tillräcklig stöd för att helt förbjuda avverkningarna i de fyra aktuella fallen. Å andra sidan finns det inte heller stöd för att tillåta de anmälda avverkningarna ”utan att samtidigt förelägga verksamhetsutövaren att vidta de åtgärder som behövs för att begränsa eller motverka skada på naturmiljön”. Prövningarna av vilka åtgärder som kan bli aktuella att vidta, bör göras av Skogsstyrelsen, och därför skickas ärendena tillbaka till myndigheten för fortsatt handläggning.

– Nu har MÖD sagt sitt, och vi kommer nu att återuppta handläggningen av ärendena så snart som möjligt, säger Charlotta Ryd, distriktschef på Skogsstyrelsen i Gävleborg.

MÖD slår i domarna också fast att:

  • Åtgärder inom skogsbruket som kan skada eller förstöra lavskrikans fortplantningsområden och viloplatser omfattas av artskyddsförordningen.
  • Hänsyn måste tas till storleken på och förutsättningarna för lavskrikebeståndet på lokal och regional nivå.
  • Förbudet i 4 § första stycket 4 artskyddsförordningen avser endast artens fortplantningsområden och viloplatser, inte artens livsmiljö i sin helhet och inte heller miljöer som är lämpliga biotoper för arten.

Bakgrund

Bakgrunden till den rättsliga processen är att Skogsstyrelsen förbjöd markägare i fyra fall att avverka på grund av att de avverkningsanmälda områdena ligger inom revir för lavskrika. Skogsstyrelsen gjorde bedömningen att de planerade avverkningarna var förbjudna enligt artskyddsförordningen.

Tre av besluten om förbud att avverka fattades 2016, det fjärde beslutet 2018. Besluten överklagades av markägarna.

Mark- och miljödomstolen gav i augusti 2019 markägarna klartecken att avverka. Domarna överklagades dock av fyra ideella föreningar till MÖD.

Ersättningsfrågan har inte varit uppe till prövning i de aktuella domarna.