Bäckravin.

Dom slår fast: Skogsstyrelsens vägledning går inte att överklaga

Nyhet - 06 mars 2020

När Skogsstyrelsen ger en vägledning till en skogsägare som ska avverka, till exempel om hur miljöhänsyn ska tas, då är den inte möjlig att överklaga. Det har Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast i en ny dom.

– Detta är enligt den linje Skogsstyrelsen drivit att vägledningen inte är möjlig att överklaga och det är bra att vi fått veta vad som gäller. Vi behöver nu jämföra domen med hur vägledningen var utformad i detta fall för att veta exakt vilka slutsatser vi kan dra, säger Cecilia Hedman, chefsjurist på Skogsstyrelsen.

Ärendet som prövats gäller en avverkning öster om Göteborg från slutet av 2016 där Skogsstyrelsen gav en vägledning till skogsägaren i samband med avverkningsanmälan. Genom vägledningen gav Skogsstyrelsen information om vilken miljöhänsyn som skogsvårdslagen kräver i det här fallet.

Olika slutsatser i lägre instanser

En ideell organisation tyckte då att skogen inte bör avverkas alls och vände sig till domstol för att klaga på vägledningen. Förvaltningsrätten och Kammarrätten har kommit till olika slutsatser, men nu har Högsta förvaltningsdomstolen alltså slagit fast att vägledningen inte är överklagbar.

Domstolen skriver i domskälen att vägledningen visserligen är att se som ett förvaltningsbeslut från Skogsstyrelsen eftersom det syftar till att påverka den enskildes handlande, det vill säga att det är handlingsdirigerande. Däremot är vägledningen inte utformad på ett sådant sätt att det kan anses vara bindande. Markägaren kan tillgodose naturvårdsintressena på andra sätt än vad som står i vägledningen och därför är beslutet inte överklagbart, enligt Högsta förvaltningsdomstolens dom.

Under 2019 gjorde Skogsstyrelsen cirka 2 400 vägledningar nationellt om miljöhänsyn och åtgärder för återväxt efter avverkning.

Domen går inte att överklaga.

Kontakt