Döende tallar på Fårö, Gotland, orsakad av rotröta.

Döende tallar oroar på Gotland

Pressmeddelande | Regionalt - 23 mars 2020

Antalet tallbestånd på Gotland som dör eller har nedsatt vitalitet, ökar. Det visar Skogsstyrelsens skaderapport för 2019. "En oroande utveckling som vi fortfarande inte har grepp om, men en av orsakerna är sannolikt en aggressiv form av rotticka som ger rotröta", säger Karin Wågström, Skogsstyrelsens skadesamordnare på Gotland.

Skogsstyrelsens kontor på Gotland har under de senaste åren fått rapporter om tallbestånd med nedsatt vitalitet och döende träd, bland annat från Fårö. Även på Gotlands fastland har skador observerats på flera olika platser och det förstärker bilden av att skadorna sprider sig.

Det har funnits misstanke om att det rör sig om rotröta som orsakas av skadesvampen rotticka. Just den här formen av rotticka (P-formen) är extra aggressiv och angriper alla arter av trädslag, även lövträd, enbuskar med flera. Att det rör sig om den aggressiva rottickan har konstaterats på Gotland av Sveriges lantbruksuniversitet, SLU vid några tillfällen, bland annat hösten 2018 och svampen är särskilt gynnad av höga kalkhalter. Utbrott kan komma igång efter gallring och liknade åtgärder.

– Alla aktörer inklusive Skogsstyrelsen behöver nu växla upp arbetet med att informera skogsägarna om vilka åtgärder man kan och bör vidta i förbyggande syfte. Det är mycket ovanligt att man behandlar stubbar av tall mot rotröta för att minska spridningen men det bör vi nu börja diskutera på allvar att införa, säger Karin Wågström.

Insatser planeras

Även torkan 2018 har påverkat tallarnas vitalitet, särskilt ungskogar på marker med grunda jordtäcken. Stressade träd kan öka risken för angrepp av olika skadegörare.

Skogsstyrelsen planerar därför informationsinsatser för skogsägare och skogsbruket senare i år för att sprida information och diskutera lämpliga insatser.

I Skogsstyrelsens skaderapport för 2019 har alla rapporter och observationer som gjorts nationellt om skogsskador sammanställts. Det visar tydligt att skogen i stora delar av landet fortfarande kämpar med torkskadorna från 2018. I södra Sverige finns rapporter om äldre träd som dött under året på grund av vattenbristen 2018. Framförallt har skog som växer på grunda jordar haft det besvärligt och andelen döda träd är högre än annars.

De tre största skadorna

Betesskador av älg och annat vilt hanteras i en separat rapport. Utöver det var de tre största skadorna under 2019:

  • Granbarkborre i Götaland och delar av Svealand (7 miljoner kubikmeter).
  • Stormen Alfrida i Stockholm och Uppsala län (1,2 miljoner kubikmeter).
  • Multiskadad skog i Norrbotten och Västerbotten. Hundratusentals hektar skog som drabbats av flera skador som betesskador av älg och flera olika sorters skadesvamp.

Uppgifterna baseras på skogsskadesamordnarnas egna fältobservationer, tips och information från kollegor, kontakter med skogsbrukets aktörer och skogsägare som har hört av sig med frågor och funderingar om skogsskador.

Kontakt