Bilden visar ett dike i skogen och motsvarande dike i digital form från rasterkartorna

Digitala dikeskartor nytt verktyg i klimatkampen

Nyhet - 24 november 2021

Med hjälp av nya modeller och artificiell intelligens har Skogsstyrelsen tillsammans med SLU tagit fram heltäckande digitala dikeskartor som hjälper till att hitta torvmarker för återvätning.

Arbetet med att ta fram dikeskartorna är ett led i Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets gemensamma satsning på hydrologisk restaurering av torvmark (återvätning) för att minska växthusgasutsläpp och gynna den biologiska mångfalden.

- Heltäckande dikeskartor är något som hittills helt saknats och det kommer att bli ett värdefullt underlag även i övrig skoglig planering. Genom att vi vet var dikena finns går det ännu bättre att följa vattnets väg och planera åtgärder i skogen för att förhindra körskador och näringsläckage till vatten, säger Liselott Nilsson, GIS-specialist på Skogsstyrelsen.

Utvecklats av SLU

Med dikeskartor finns också möjlighet att beräkna vattenflöden vid olika punkter i dikena.

Dikeskartorna är rasterkartor framtagna med en metod som utvecklats på SLU i Umeå Metoden kombinerar informationen från en nationell höjdmodell med inventerade diken där en maskininlärningsmodell tränats på att klassificera fram diken.

Det finns två olika sorters dikeskartor. Dikeskarta Raster med en upplösning på 1x1 meter, är skapad utifrån Lantmäteriets nationella laserskanning och täcker hela Sverige. Den andra kartan, Dikeskarta Raster har en upplösning på 0,5x0,5 meter och är skapad utifrån den skogliga laserskanningen som nu täcker cirka 50 procent av Sverige. En utvärdering visar att Dikeskarta Raster 0,5 meter hittar 85 procent av alla diken och Dikeskarta Raster 1 meter hittar 82 procent. Rasterkartorna innehåller även delar av naturliga bäckfåror.

Parallellt förbättringsarbete

Naturvårdsverket genomför parallellt ett arbete som gör att dikeskartan blir ännu mer användbar för en bredare målgrupp. Arbetet innebär bland annat att ta bort objekt som inte är diken till exempel stenmurar men också att dela in dikena i skogsdike, jordbruksdike och vägdike. Detta planeras genomföras under 2022 och diken blir då tillgängliga i ett annat digitalt format.

Dikeskartorna finns tillgängliga för nedladdning på Skogsstyrelsens webbplats ihop med skogliga grunddata.

Kontakt