Mosippa.

Allt fler markägare positiva till att etablera naturreservat

Nyhet - 15 april 2021

Tre av fem markägare som har fått naturreservat inrättat på sin mark är helt eller delvis positiva till detta, vilket är en ökning jämfört med tidigare år. Majoriteten av markägarna som fått mark formellt skyddad är också nöjda med myndigheternas information, agerande och ekonomiska ersättning vid inrättande av formellt skydd. Det framgår av en ny undersökning som Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen låtit genomföra.

Tre av fem markägare uppger att de är helt eller delvis positiva till att det inrättats ett naturreservat på deras mark. Denna andel är högre än i tidigare undersökningar där omkring hälften varit positiva till inrättande av naturreservat. De markägare som själva tagit initiativ till bildandet av naturreservatet är klart mer positiva än i de fall där myndigheten tagit initiativet.

Utöver detta ligger resultatet i denna undersökning i stor utsträckning i linje med resultatet i den förra rapporten från 2018. Majoriteten av markägare som berörts av formellt skydd under perioden 2017-2019 är helt eller delvis nöjda med myndigheternas bemötande, agerande och information.

– Det är bra att markägarnas upplevelse av kontakterna med myndigheter är övervägande positiva och ligger stabilt på den nivån. Samtidigt behöver vi hela tiden sträva efter att utveckla samarbetet med fokus på dialog och delaktighet, säger Maano Aunapuu chef Områdesskyddsenheten vid Naturvårdsverket.

Närmare två av tre markägare är positiva till att ett biotopskyddsområde inrättats på deras mark. Motsvarande siffra bland markägare som tecknat naturvårdsavtal är fyra av fem. En klar majoritet av markägarna är helt eller delvis nöjda med hur Skogsstyrelsen agerat under processen för bildandet av biotopskyddet eller naturvårdsavtalet. Resultatet stämmer väl överens med tidigare undersökningar.

– I undersökningen betygsätter markägarna sin upplevelse av bildandet av formella skydd för perioden 2017-2019. Åren präglades av stora svängningar i budgeten för skydd av skog. Det är därför extra glädjande att markägarna ger oss myndigheter fortsatt höga betyg för information och bemötande, säger Anna Wallstedt, enhetschef Skogsstyrelsen.

Totalt deltog 1134 stycken privata markägare i enkäten. Svarsfrekvensen var 60 procent. Dialog, samverkan och delaktighet är en viktig grund när skog ska skyddas i form av naturreservat, biotopskydd eller naturvårdsavtal. Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen genomför därför en löpande undersökning av hur markägare upplevt processen när områden skyddats på deras fastighet.

Kontakt

Kontakt

Pressjour

Vår pressjour är tillgänglig på telefon vardagar kl. 8–20 samt helger kl. 10–15. Under kontorstid kan du även nå oss via mejl.