Nyckelbiotop.

Därför visas inte viss information om nyckelbiotoper i karttjänsterna

Nyhet - 20 februari 2023

Skogsstyrelsen visar inte längre nyckelbiotoperna på webben gällande delar av ett skogsinnehav i bland annat Värmland som tidigare tillhörde ett skogsbolag. Några av de nya ägarna till marken vill för närvarande inte längre dela med sig av den informationen. Eftersom det är frivilligt, samt att Skogsstyrelsen inte har något formellt uppdrag, tas visningen av informationen bort, samtidigt som uppgifterna finns kvar och arkiveras.

Det är information om nyckelbiotoper som skickats in från ett tidigare skogsbolag och som nu inte visas i samma omfattning som tidigare, något som nyligen överklagats till förvaltningsrätten av Naturskyddsföreningen. Orsaken till att Skogsstyrelsen tagit bort informationen är att nya ägare till marken, som är informationsägare av de nyckelbiotoper som de identifierat på egen mark, inte vill dela med sig av data i samma omfattning som tidigare ägare.

Frivilliga uppgifter

Skogsstyrelsen har därför tagit bort informationen om nyckelbiotoperna som visas i interna karttjänster och de karttjänster som finns tillgängliga på Skogsstyrelsen.se. Informationen som nu döljs i de digitala kartorna är frivillig att dela med Skogsstyrelsen. Vill inte ett bolag visa det, så tas det bort. Skogsstyrelsen har betraktat det som service för bolagen och andra användare, att publicera data om bolagens nyckelbiotoper i myndighetens karttjänster.

Några av dem som nu begärt att information om nyckelbiotoper på deras innehav inte ska visas har meddelat att de ska se över nyckelbiotopernas status och kvalitetssäkra dem. De kan senare komma att dela informationen igen. En del bolag hänvisar till sina egna karttjänster där de frivilliga avsättningarna finns redovisade.

Bolagen inventerar själva

Skogsstyrelsen kan inte ställa kravet att skogsbolagen ska rapportera hela sin datamängd om nyckelbiotoper. Myndigheten har heller inget uttryckligt uppdrag från politiken att samla in informationen.

Förhållningssättet utgår från det uppdrag som Skogsstyrelsen haft med nyckelbiotopsinventeringen, att myndigheten har haft ansvar för inventering av småskogsbrukets marker. Storskogsbruket har inom ramen för sektorsansvaret ansvaret att inventera sina egna marker.

De uppgifter som inte längre visas finns kvar hos Skogsstyrelsen, det handlar inte om en avregistrering utan det är visningen i myndighetens karttjänster som ändrats. Allt har arkiverats och ingen gallring har skett i databasen.

Inte ett formellt beslut

Enligt det så kallade Inspire-direktivet ska informationen tillgängliggöras men detta gäller enbart den information som Skogsstyrelsen samlat in. Skogsstyrelsens bedömning är att direktivet alltså inte gäller för uppgifterna från skogsbolagen, men det är nu något som kan komma att prövas i domstol efter ett överklagande.

Det var i februari som Naturskyddsföreningen överklagade att Skogsstyrelsen slutat visa nyckelbiotoperna i karttjänsterna.

Skogsstyrelsen har inte betraktat borttagandet av uppgifterna som ett förvaltningsbeslut. Det har därför inte upprättats någon beslutshandling med tillhörande besvärshänvisning som delgetts klaganden. Skogsstyrelsens bedömning är att det inte är ett överklagbart beslut, men det blir nu upp till domstolen att avgöra.

Kontakt