Skördare avverkar skog

Bruttoavverkningen ökade 2019 men väntas minska 2020

Nyhet | Statistik - 22 september 2020

Den totala bruttoavverkningen 2019 uppgick till drygt 94 miljoner skogskubikmeter enligt preliminär statistik från Skogsstyrelsen. I år förväntas avverkningen minska till 91 miljoner skogskubikmeter vilket är i nivå med bruttoavverkningen under 2018.

Bruttoavverkningen 2019 uppgick enligt Skogsstyrelsens preliminära statistik till 94,1 miljoner skogskubikmeter. Det är en ökning med tre procent i jämförelse med 2018 då avverkningen uppgick till 91,2 miljoner skogskubikmeter. Avverkningen under 2020 beräknas enligt Skogsstyrelsens prognos minska till 91 miljoner skogskubikmeter. Den minskade avverkningen beror främst på en förväntad minskad produktion av både sågade trävaror och pappersmassa under 2020 jämfört med 2019.

Nettoavverkningen var drygt 75 miljoner kubikmeter

Nettoavverkningen som utgör den avverkade volymen av alla trädstammar som helt eller delvis tas tillvara uppgick 2019 till drygt 75 miljoner kubikmeter. Knappt hälften av nettoavverkningen bestod av sågtimmer av barrträd, drygt 40 procent av massaved, 7 procent av brännved samt någon procent av övrigt virke.

I jämförelse med 2018 uppskattas avverkningen av sågtimmer av barrträd ha ökat med 2,5 procent och avverkningen av massaved med 4,6 procent. Under 2019 var importen av rundvirke preliminärt 7,7 miljoner kubikmeter vilket är omkring 0,6 miljoner kubikmeter mindre än året innan. Exporten var preliminärt 0,8 miljoner kubikmeter vilket är ungefär 0,1 miljoner kubikmeter mer än under 2018.

Drygt hälften av volymen kommer från föryngringsavverkning

Över hälften av den avverkade volymen kommer från föryngringsavverkning, knappt en tredjedel från gallring och resten från övrig avverkning.

I medeltal gallrades 311 000 hektar och föryngringsavverkades 201 000 hektar per år under perioden 2016–2018. I jämförelse med perioden 2015–2017 har både den gallrade och föryngringsavverkade arealen ökat.

Gran utgör mer än hälften av den avverkade volymen, tall en tredjedel och lövträd omkring drygt en tiondel.

Uppgifter om avverkad areal och fördelning på trädslag kommer från SLU Riksskogstaxeringen.

Förbättrad kvalitet i statistiken

Den officiella avverkningsstatistiken produceras av Skogsstyrelsen genom en beräkningsmodell. Modellen baseras på förbrukningsstatistik av rundvirke, import- och exportstatistik, lagerstatistik samt uppgifter om fällda men kvarlämnade träd.

Tillsammans med SLU Riksskogstaxeringen har Skogsstyrelsen under 2020 slutfört en kvalitetsstudie av avverkningsstatistiken som bland annat utmynnat i ett antal förslag på förändringar i Skogsstyrelsens beräkningsmodell. Ett par ändringar är redan genomförda till den här publiceringen. Detta gäller metoden för beräkningen av fällda men kvarlämnade träd och uppskattningen av övrigt virke. Arbetet för ökad kvalitet i avverkningsstatistiken fortsätter bland annat genom att en nyligen påbörjad utredning om omräkningstalet mellan skogskubikmeter och fast kubikmeter under bark.

Statistiken om brutto- och nettoavverkning för år 2019 är ännu preliminär. Det beror på att slutlig handelsstatistik och uppgifter om förbrukning av brännved för år 2019 ännu inte är publicerade. Slutliga uppgifter publiceras 2021.

Förklaring

Bruttoavverkning: Total avverkad stamvolym, även det som lämnats kvar i skogen. Mäts i skogskubikmeter (m3sk) som betyder stamvolymen ovan stubbskäret inklusive topp och bark.

Nettoavverkning: Total avverkad stamvolym ovan stubbskäret exklusive kvarlämnade fällda hela träd, toppar, bark och kvarlämnade stamdelar. Uttrycks i fast kubikmeter under bark (m3f ub) som avser stamvolymen förutom bark, topp och grenar.

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik, förutom uppgifter om gallrad och föryngringsavverkad areal och avverkningsvolym fördelad på trädslag respektive gallring-/föryngringsavverkning.

Alla uppgifter finns i Skogsstyrelsens statistikdatabas.

 

Kontakt