Närbild på Virkesvälta

Brist på skogsråvara och klimatförändringar påverkar den framtida skogsnäringen

Nyhet - 12 april 2021

Tillgången på svensk skogsråvara begränsar skogsindustrins utbyggnad under de närmaste åren. Samtidigt sätter klimatförändringarna och riskerna som de för med sig ytterligare press på brukandet av skogen. Det visar två nya rapporter från Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen tar nu tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet fram nya skogliga konsekvensanalyser. Analyserna utgår från ett antal scenarier där Sveriges skogar nyttjas och sköts på olika sätt och visar vilka konsekvenserna kan bli på 100 års sikt. Sveriges behov av skogsråvara, biologisk mångfald och klimatförändringarnas påverkan på skogen är viktiga utgångspunkter. Konsultföretaget AFRY har därför på uppdrag av Skogsstyrelsen analyserat hur marknaden för skogsråvara och skogsnäringen kommer att utvecklas fram till 2035, nationellt och internationellt.

Råvaran räcker inte till

Analysen visar att skogsindustrin använder den nuvarande tillgången på svensk skogsråvara i princip fullt ut. Det finns mycket små förutsättningar att öka uttaget fram till 2035. Den svenska skogsindustrins möjligheter att växa och att bibehålla marknadsandelar är därför begränsade.

– Råvaran räcker helt enkelt inte till. Produktionen inom svensk skogsindustri kommer att växa långsammare än världsmarknaden, säger Jonas Paulsson, utredare vid Skogsstyrelsen.

Avverkningarna av massaved och sågtimmer uppgick under 2019 till cirka 70 miljoner m3fub. Sveriges massaindustri och sågverk efterfrågar nästan 7 miljoner m3fub mer än vad som avverkas i landet. Enligt rapporten kommer importen att fortsätta öka och virkesflödet från norra Sverige till södra delarna att bli större. Detta eftersom det fortfarande finns viss möjlighet att öka avverkningen i norra Sverige.

Klimatförändringarna annan viktig utgångspunkt

Klimatförändringarna är en annan viktig utgångspunkt för de skogliga konsekvensanalyserna. Den nya rapporten ”Skogliga konsekvensanalyser 2022 – bakgrund och motiv till val av scenarier” ger en lägesbild av förändringarna i klimatet och lyfter också andra påverkansfaktorer, som till exempel politiska mål. Klimatförändringarna innebär nya förutsättningar för tillväxten och risker för skogsskador, vilket sätter ytterligare press på hur skogen brukas.

– Vi hoppas att scenarierna ske ge underlag för diskussion om avvägningen mellan olika mål och hur vi kan möta klimatförändringarna i skogen, säger Andreas Eriksson, projektledare Skogsstyrelsen.

De skogliga konsekvensanalyserna (SKA 22) är en del i det nationella skogsprogrammet och resultatet ska rapporteras 2022.

Kontakt

Kontakt

Pressjour

Vår pressjour är tillgänglig på telefon vardagar kl. 8–20 samt helger kl. 10–15. Under kontorstid kan du även nå oss via mejl.