Röjning i ungskog

Brev om röjning

Nyhet | Regionalt - 11 maj 2020

Under våren kommer cirka 600 skogsägare i Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik att få information om att de kan behöva röja i sin skog. Med hjälp av satellitbilder och analyser från sommaren 2019 har Skogsstyrelsen identifierat var behoven kan finnas.

- Vi vet att det finns ett röjningsberg att beta av där ute i skogen. Vi hoppas att det här ska vara en hjälp för alla skogsägare att hitta områden där det kan finnas ett behov och på så sätt effektivisera och förbättra sitt skogsbruk, säger Tobias Eliasson, skogskonsulent vid Skogsstyrelsen i Västernorrland.

Skogsstyrelsen gör utskicket för att sätta fokus på röjning som är viktigt för skogsproduktionen. Det finns inget lagkrav på att man ska röja, men många goda argument: ökad produktion, bättre virkeskvalitet, minskad risk för snöbrott (träd som knäcks av snön).

Värt att nämna också att analysmetoden har vissa felkällor och begräsningar. Bland annat kan vi endast identifiera lövrika bestånd, rena barrskogsbestånd med röjningsbehov hittar vi inte med den här metoden. Det kan även vara så att beståndet redan har röjts eftersom det är en viss fördröjning mellan att bilden togs och att vi gjorde analysen.

Skogsstyrelsen ger också råd till dig som är skogsägaren om hur du kan röja.
- Utnyttja alla trädslag i ungskogen för att skapa en blandad skog under omloppstiden. Det är särskilt viktigt med tanke på torka och ökande angrepp av skadeinsekter, råder Tobias Eliasson.

Fakta om röjning

Man pratar om röjning när man glesar ut ungskog eller plantskog för att kvarvarande träd ska växa bättre och för att minska konkurrensen om träden står tätt. På det viset får man ett bra ekonomiskt utfall senare i gallring och slutavverkning. Beroende på hur skogen ser ut och vad du som skogsägaren har för mål med skogen kan du röja på olika sätt.