Stammar med skador av törskate

Begränsad produktionsförlust av skog skadad av törskate

Nyhet - 16 maj 2023

Skadesvampen törskate orsakar begränsade produktionsförluster i gallringsskog. Därmed är det inte alltid ekonomiskt försvarbart att avverka skogen i förtid. Det visar en ny studie från Skogforsk som har utförts i samarbete med Skogsstyrelsen.

Skadesvampen törskate är en känd skadegörare för skogsägare i norra Sverige. Den angriper tallbestånd och förknippas med döda talltoppar. Men kunskapen kring hur törskateangripna bestånd utvecklas över tid samt vilka skötselåtgärder som i slutändan minimerar skogsägarens ekonomiska förlust har hittills varit knapp. Nu visar en ny studie från Skogforsk på en relativt låg produktionsförlust av värde och tillväxt, detta trots omfattande skadefrekvenser på uppemot 40 procent.

– Resultatet pekar på att det inte är ekonomiskt försvarbart att avverka gallringsbestånd i förtid som är angripna av törskate, berättar Tobias Gramner från Skogsstyrelsen som är projektledare för samverkansprojektet multiskadad ungskog i norr.

Ingen generell rekommendation – mer studier behövs

I studien ingår inte nya skador vilket kan leda till en underskattning av de ekonomiska förlusterna. Men för de bestånd som ingått är antalet nya angrepp av törskate relativt lågt i förhållande till de äldre skadorna. Resultatet indikerar en kraftig infektionsvåg av törskate relativt tidigt i ungskogsfasen som senare klingar av.

– Vi behöver göra fler studier för att få en heltäckande bild av de långsiktiga effekterna och ekonomiska konsekvenserna som törskateangrepp kan innebära i gallringsskogar, berättar Tobias Gramner.

Utbildning om törskate och multiskadad ungskog i norr

Skogsstyrelsen arbetar tillsammans med forskare och skogsbruk för att sprida kunskap om törskatesvampen inom samverkansprojektet Multiskadad ungskog i norra Sverige. Inom ramarna för projektet har även en utbildning tagits fram, läs mer via länken nedan. 

Kontakt

Kontakt Skogforsk