Kantzon vid bäck.

Bättre förutsättningar att nå miljömålen i skogen

Nyhet - 05 april 2019

Nu blir förutsättningarna att nå miljömålen i skogen bättre. Skogsstyrelsen har tagit fram en ny uppsättning mått och indikatorer som ska underlätta utvärderingen men också skapa större motivation för skogsbruket att fortsätta arbeta med förbättringar.

– Med de nya indikatorerna för miljömålen i skogen som vi nu tagit fram blir det tydligare för skogsnäringens aktörer att se kopplingen mellan deras verksamheter och möjligheten att påverka. Det hoppas vi kommer att bidra till att vi når målen snabbare, säger Camilla Andersson, miljöstrateg vid Skogsstyrelsen.

Sverige har 16 miljömål och ett av dem gäller skogen och kallas för Levande skogar. Inom målet finns en rad indikatorer som mäts och följs upp. Det ger information om miljöutvecklingen och är ett hjälpmedel för att analysera och utvärdera om miljöarbetet går tillräckligt snabbt och i rätt riktning.

Skogsstyrelsens utvärdering visar att indikatorerna fram tills nu ibland är otydliga, och ibland också svåra att följa upp. Indikatorer och mått har upplevts som svåra att påverka på kort sikt av skogsbruket. Därför har helheten i uppföljningen setts över, flera indikatorer och mått har förnyats och gjorts mer åtgärdsinriktade.

– Om man till exempel inte kör över en bäck i samband med avverkning, ja då ska det också synas i statistiken. Det blir tydligare och motivationsskapande, säger Camilla Andersson.

Några exempel på nya indikatorer är:

  • Skogsmark undantagen virkesproduktion
  • Körskador
  • Utvecklingen för hotade arter med minskande populationer
  • Viltskador

Nästa steg är att också börja sätta upp mål för indikatorerna.

Kontakt