Hygge med tallar.

Avverkningsanmälningarna större än 2020 men oförändrat i augusti

Nyhet | Statistik - 14 september 2021

Under augusti 2021 var arealen i anmälningar och ansökningar om avverkning av skog oförändrad, jämfört med augusti 2020. Det visar ny statistik från Skogsstyrelsen. Ansökt areal om föryngringsavverkning av fjällnära skog var under augusti 2021 knappt 5 procent större än augusti förra året.

Även om anmälningarna och ansökningarna i augusti i år är i nivå med augusti förra året har skogsägarna hittills i år anmält och ansökt om avverkning av större arealer än samma period förra året.

Anmälningar och ansökningar under 2021

Den totala arealen i ansökningar och anmälningar under årets första åtta månader 2021, uppgick till 173 993 hektar. Det är 8 procent mer jämfört med årets första åtta månader 2020. Ansökningar om avverkning av fjällnära skog under samma period uppgick till 7 469 hektar, vilket är 223 procent större areal än årets första åtta månader 2020. Se tabell 1.

24 procents ökning i Götaland

Anmäld och ansökt areal under första åtta månaderna 2021 ökade med 24 procent i Götaland, med 6 procent i Svealand och med 5 procent i Norra Norrland, jämfört med samma period 2020. I Södra Norrland minskade anmäld och ansökt areal med 2 procent, jämfört med de första åtta månaderna 2020.

81 procents ökning i Hallands län

På länsnivå ökade den totala anmälda och ansökta arealen i 15 av 21 län under de första åtta månaderna 2021. Störst var ökningen i Hallands län, med 81 procent. I Skåne, Blekinge, Jönköpings och Stockholms län var ökningarna 26 till 48 procent. I Örebro och Gävleborgs län minskade dock den anmälda och ansökta arealen med 9 respektive 19 procent, jämfört med de åtta första månaderna 2020.

I Jämtlands län står ansökningar om avverkning av fjällnära skogar för ökningen, som är 12 procent jämfört med samma period 2020. Sett till enbart anmälningar om föryngringsavverkning nedanför den fjällnära gränsen var det en minskning med 19 procent.

Tabell 1. Areal anmälningar och ansökningar om tillstånd för avverkning för hela landet, hektar.    

Anmälan och ansökan Januari-augusti 2020 Januari-augusti 2021 Förändring i procent
Anmälan om föryngringsavverkning i normal skog 154 214 161 225 5%
Anmälan om avverkning för annat ändamål än skogsbruk i normal skog 3 706 4 356 18%
Ansökan om tillstånd till föryngringsavverkning i fjällnära skog 2 311 7 469 223%
Ansökan om tillstånd till avverkning för annat ändamål än skogsbruk i fjällnära skog 60 93 55%
Ansökan om tillstånd till föryngringsavverkning i ädellövskog 652 780 20%
Ansökan om tillstånd till avverkning för annat ändamål än skogsbruk i ädellövskog 43 56 29%
Total anmäld och ansökt areal 160 985 173 979 8%
Total anmäld och ansökt areal exklusive fjällnära skog 158 615 166 417 5%

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om avverkning och i ansökningar om avverkningstillstånd.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

Vi publicerar resultaten i vår statistikdatabas.

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter