Hygge med tallar.

Avverkningsanmälningarna ökar men minskat intresse för avverkning av fjällnära skog

Nyhet | Statistik - 12 oktober 2021

Under september 2021 ökade anmälningar och ansökningar om tillstånd för avverkning med 16 procent i Götaland och 15 procent i Svealand jämfört med september förra året. Detta enligt statistik från Skogsstyrelsen. Samtidigt minskade arealen med 55 procent i norra Norrland till följd av kraftigt minskad areal i ansökan om avverkning av fjällnära skog.

Ansökningar om avverkning i fjällnära skog under september 2021 var 505 hektar vilket var betydligt mindre än de 8 400 hektar som kom in i september förra året. Skogsägare i Västerbotten stod då för drygt 8 000 hektar av ansökningarna.

Den kraftigt minskade arealen i ansökningar om avverkning av fjällnära skog innebär att den totala arealen i anmälningar och ansökningar om tillstånd för avverkning minskade i september i år med 14 procent till 32 053 hektar.

Bortsett från ansökningar om avverkning i fjällnära skogar ökade dock den totala anmälda och ansökta arealen med 9 procent till 31 547 hektar.

Anmälningar och ansökningar hittills i år

Den totala arealen i ansökningar och anmälningar under årets första nio månader uppgick till 206 045 hektar. Det är 4 procent mer än samma period 2020. Ansökningar om avverkning av fjällnära skog under januari till september var 7 974 hektar, vilket är 26 procent mindre än samma period 2020. Se tabell 1.

I Götaland har skogsägarna hittills i år anmält och ansökt om avverkning på 21 procent större areal än förra året. I Svealand har arealen ökat med 7 procent.  I norra Norrland minskade anmäld och ansökt areal med 14 procent. Minskningen beror främst på att arealen i ansökningar om avverkning av fjällnära skog minskade med 55 procent. Sett till enbart anmälningar om föryngringsavverkning minskade arealen med 3 procent.

73 procents ökning i Hallands län

På länsnivå ökade den totala anmälda och ansökta arealen i 15 av 21 län under de första nio månaderna 2021. Störst var ökningen i Hallands län, med 73 procent. I Jönköpings och Stockholms län var ökningarna 36 respektive 37 procent. Största minskningarna är det i Gävleborgs och Västerbottens län, 18 respektive 23 procent, jämfört med de nio första månaderna 2020.

I Jämtlands län står ansökningar om avverkning av fjällnära skogar för ökningen, som är 11 procent jämfört med samma period 2020. Sett till enbart anmälningar om föryngringsavverkning nedanför den fjällnära gränsen var ökningen 3 procent.

Tabell 1. Areal anmälningar och ansökningar om tillstånd för avverkning för hela landet, hektar.   

Anmälan och ansökan Januari-september 2020 Januari-september 2021 Förändring i procent
Anmälan om föryngringsavverkning i normal skog 182 436 192 078 5%
Anmälan om avverkning för annat ändamål än skogsbruk i normal skog 4 242 4 943 17%
Ansökan om tillstånd till föryngringsavverkning i fjällnära skog 10 720 7 974 -26%
Ansökan om tillstånd till avverkning för annat ändamål än skogsbruk i fjällnära skog 102 96 -6%
Ansökan om tillstånd till föryngringsavverkning i ädellövskog 652 882 35%
Ansökan om tillstånd till avverkning för annat ändamål än skogsbruk i ädellövskog 48 70 46%
Total anmäld och ansökt areal 198 200 206 043 4%
Total anmäld och ansökt areal exklusive fjällnära skog 187 377 197 973 6%

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om avverkning och i ansökningar om avverkningstillstånd för avverkning.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

Vi publicerar resultaten i vår statistikdatabas.

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter