Hygge med tallar.

Avverkningsanmälningarna ökade i oktober

Nyhet | Statistik - 09 november 2021

Under oktober 2021 ökade arealen i anmälningar och ansökningar om tillstånd för avverkning med 5 procent jämfört med oktober förra året. Det är dock en minskning med 3 procent jämfört med medelarealen för oktober de senaste 10 åren. Detta enligt statistik från Skogsstyrelsen. Ansökt areal om föryngringsavverkning av fjällnära skog var under oktober 2021 knappt 13 procent större än oktober förra året.

Anmälningar och ansökningar hittills i år

Den totala arealen i ansökningar och anmälningar under årets första tio månader uppgick till 234 940 hektar. Det är 4 procent mer än samma period 2020. Ansökningar om avverkning av fjällnära skog under januari till oktober var 8 926 hektar, vilket är 24 procent mindre än samma period 2020. Se tabell 1.

I Götaland har skogsägarna hittills i år anmält och ansökt om avverkning på 21 procent större areal än förra året. I Svealand har arealen ökat med 7 procent. I Södra och Norra Norrland minskade anmäld och ansökt areal med 2 respektive 10 procent.

68 procents ökning i Hallands län

På länsnivå ökade den totala anmälda och ansökta arealen i 14 av 21 län under de första tio månaderna 2021. Störst är ökningen i Hallands län, med 68 procent. I Stockholms och Jönköpings län var ökningarna 33 respektive 32 procent. Största minskningarna är det i Gävleborgs och Västerbottens län, 16 respektive 19 procent, jämfört med de tio första månaderna 2020.

Arealen i ansökningar om föryngringsavverkning i fjällnära skogar under årets första tio månader är knappt sju gånger större i Dalarna 2021 jämfört med samma period 2020. I Jämtlands län är ökningen är ökningen 82 procent för motsvarande period. I Norrbotten och Västerbotten har ansökningarna däremot minskat med 31 respektive 54 procent.

Tabell 1. Areal anmälningar och ansökningar om tillstånd för avverkning för hela landet, hektar.    

Anmälan och ansökan Januari-oktober 2020 Januari-oktober 2021 Förändring i procent
Anmälan om föryngringsavverkning i normal skog 208 508 218 382 5%
Anmälan om avverkning för annat ändamål än skogsbruk i normal skog 4 800 5 477 14%
Ansökan om tillstånd till föryngringsavverkning i fjällnära skog 11 564 8 926 -23%
Ansökan om tillstånd till avverkning för annat ändamål än skogsbruk i fjällnära skog 106 97 -8%
Ansökan om tillstånd till föryngringsavverkning i ädellövskog 719 985 37%
Ansökan om tillstånd till avverkning för annat ändamål än skogsbruk i ädellövskog 48 70 46%
Total anmäld och ansökt areal 225 745 234 938 4%
Total anmäld och ansökt areal exklusive fjällnära skog 214 074 225 915 6%

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om avverkning och i ansökningar om avverkningstillstånd för avverkning.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

Vi publicerar resultaten i vår statistikdatabas.

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter