Hygge med tallar.

Avverkningsanmälningarna fortsätter att minska

Nyhet | Statistik - 13 april 2021

Ny statistik från Skogsstyrelsen visar att arealen anmälningar och ansökningar om avverkning av skog i mars 2021 minskade med 4 procent, jämfört med mars 2020. Arealen i ansökningar om avverkning av fjällnära skogar var dock drygt fyra gånger större än förra året.

Den totala arealen ansökningar och anmälningar för hela landet, första kvartalet 2021, uppgick till 54 945 hektar. Det är en minskning med 5 procent jämfört med första kvartalet 2020. Ansökningar om avverkning av fjällnära skog under samma period uppgick till 3 152 hektar, vilket är drygt fyra gånger så stor areal som första kvartalet 2020.

Stor minskning i Svealand

Anmäld och ansökt areal första kvartalet 2021 minskade med 20 procent i Svealand, med 6 procent i Norra Norrland och med 4 procent i Södra Norrland, jämfört med första kvartalet 2020. I Götaland ökade den anmälda och ansökta arealen med 9 procent.

På länsnivå minskade den totala anmälda och ansökta arealen i 12 av 21 län

Under första kvartalet 2021 var minskningarna störst i Örebro, Västmanlands, Dalarnas, Gävleborgs och Västernorrlands län, med mellan 25 och 31 procent. I åtta av länen ökade den anmälda och ansökta arealen. Störst var ökningen i Hallands (64 procent), Jämtlands (41 procent), Kalmar (36 procent) och Blekinge län (31 procent), jämfört med första kvartalet 2020. I Jämtlands län står ansökningar om avverkning av fjällnära skogar för ökningen. Sett till enbart anmälningar om föryngringsavverkning nedanför den fjällnära gränsen var det en minskning med 7 procent, jämfört med första kvartalet 2020 i Jämtlands län.

Tabell 1. Areal anmälningar och ansökningar om tillstånd för avverkning, hektar.

Anmälan och ansökan Januari-Mars 2020 Januari-Mars 2021 Förändring
Anmälan om föryngringsavverkning i normal skog 55 059 49 701 -10%
Anmälan om avverkning för annat ändamål än skogsbruk i normal skog 1 621 1 685 4%
Ansökan om tillstånd till föryngringsavverkning i fjällnära skog 760 3 152 315%
Ansökan om tillstånd till avverkning för annat ändamål än skogsbruk i fjällnära skog 32 49 52%
Ansökan om tillstånd till föryngringsavverkning i ädellövskog 345 326 -6%
Ansökan om tillstånd till avverkning för annat ändamål än skogsbruk i ädellövskog 17 32 92%
Total anmäld och ansökt areal 57 834 54 945 -5%
Total anmäld och ansökt areal exklusive fjällnära skog 57 042 51 744 -9%

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och i ansökningar om avverkningstillstånd för föryngringsavverkning.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

Vi publicerar resultaten i vår statistikdatabas.

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter