Småländsk kuperad tallskog

Avverkningsanmäld areal ökade 2021

Nyhet | Statistik - 22 februari 2022

Anmäld areal för föryngringsavverkning ökade med 6 procent 2021. Arealen i ansökningar om tillstånd till föryngringsavverkning av fjällnära skog minskade dock med 9 procent, till 13 220 hektar. Totalt anmälde och ansökte skogsägarna om avverkning av 289 072 hektar skog, vilket är en ökning med drygt 5 procent jämfört med 2020.

Den minskade arealen i fjällnära skog bör endast ses i jämförelse med fjolåret. Historiskt sett är den ansökta arealen dock hög, vilket bedöms vara en effekt av Mark och miljööverdomstolens avgörande i maj 2020. Domen visar att skogsägare som har nekats tillstånd till avverkning har rätt till ersättning från staten, med motsvarande 125 procent av skogens marknadsvärde.

Anmälan om föryngringsavverkning (enligt  14§ SVL)

Under 2021 fick Skogsstyrelsen in 69 664 anmälningar om föryngringsavverkning på sammanlagt 267 823 hektar produktiv skogsmark. Det var en ökning av anmäld areal med 6 procent jämfört med 2020 och en ökning i 14 av 21 län.

Största ökningarna har Jönköpings, Gotlands, Stockholms och Hallands län, med 27 till 55 procent ökning. Störst minskning finner vi i Gävleborgs län, med 13 procent.

Den genomsnittliga arealen i anmälan om föryngringsavverkning var 3,8 hektar år 2021. Det är något mindre än genomsnittet de tio senaste åren, som ligger på 4,2 hektar.

Tillstånd till föryngringsavverkning i ädellövskog

Arealen i ansökan om tillstånd till föryngringsavverkning i ädellövskog ökade under 2021 med 28 procent, till 1204 hektar. Detta efter 2020 års minskning med 36 procent.

Avverkning för andra ändamål än virkesproduktion

Totalt anmälde och ansökte skogsägarna under 2021 om avverkning av 6 825 hektar produktiv skogsmark för annat ändamål än virkesproduktion. Av detta var merparten, 6 639 hektar, anmälningar enligt 14§ SVL, 99 hektar inom fjällnära skog och 87 hektar inom ädellövskog. Jämfört med förra året ökade den anmälda arealen med 14 procent och i ädellövskog med 10 procent. I fjällnära skog minskade arealen med 24 procent jämfört med 2020.

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik.

Resultaten finns i Skogsstyrelsens statistikdatabas.

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter