Skördare avverkar skog. Foto: Ida Hansen

Avverkningsanmäld areal minskade 2022

Nyhet | Statistik - 21 februari 2023

Anmäld areal för föryngringsavverkning minskade med 15 procent 2022. Arealen i ansökningar om tillstånd till föryngringsavverkning av fjällnära skog minskade med 57 procent till 5 707 hektar.

Totalt anmälde och ansökte skogsägarna om avverkning av 240 881 hektar skog, vilket är en minskning med 15 procent jämfört med 2021.

Den minskade arealen i fjällnära skog bör ses i jämförelse med de föregående två åren. Historiskt sett är den ansökta arealen hög, vilket bedöms vara en effekt av Mark och miljööverdomstolens avgörande i maj 2020. Domen visar att skogsägare som har nekats tillstånd till avverkning har rätt till ersättning från staten, med motsvarande 125 procent av skogens marknadsvärde.

Anmälan om föryngringsavverkning (enligt 14§ SVL)

Under 2022 fick Skogsstyrelsen in 58 261 anmälningar om föryngringsavverkning på sammanlagt 228 087 hektar produktiv skogsmark. Det var en minskning av anmäld areal med 15 procent jämfört med 2021 och en minskning i 18 av 21 län.

Förändring i anmäld areal för föryngringsavverkning per region:

  • Norra Norrland minskning med 18 procent
  • Södra Norrland minskning med 4 procent.
  • Svealand minskning med 12 procent
  • Götaland -minskning med 25 procent

Den genomsnittliga arealen i anmälan om föryngringsavverkning var 3,9 hektar år 2022. Det är något mindre än genomsnittet de tio senaste åren, som ligger på 4,1 hektar.

Tillstånd till föryngringsavverkning i ädellövskog

Arealen i ansökan om tillstånd till föryngringsavverkning i ädellövskog minskade under 2022 med 24 procent, till 915 hektar. Det innebär ungefär samma nivå som 2020 men 30 procent lägre än snittet för tioårsperioden 2012-2021.

Avverkning för andra ändamål än virkesproduktion

Totalt anmälde och ansökte skogsägarna under 2022 om avverkning av 6 161 hektar produktiv skogsmark för annat ändamål än virkesproduktion. Av detta var merparten, 5 837 hektar, anmälningar enligt 14§ SVL, 265 hektar inom fjällnära skog och 59 hektar inom ädellövskog. Jämfört med 2021 minskade den anmälda arealen i normal skog med 12 procent och i ädellövskog med 32 procent. I fjällnära skog ökade arealen med 168 procent.

Förklaring

Den ökade eller minskade anmälda arealen behöver inte betyda att den faktiska avverkningen ökar eller minskar i samma omfattning.

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och avverkning för annat ändamål samt ansökningar om avverkningstillstånd i fjällnära skog och i ädellövskog.

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik.

Kontakt

Ackumulerad areal i anmälningar och ansökningar om tillstånd för avverkning.

Månadsvis under året ackumulerad areal. Hela landet.

Diagrammet visar avverkningsanmälningar samt ansökningar om avverkningstillstånd i fjällnära- och ädellövskog.

Källa: Skogsstyrelsen

Logotyp Sveriges officiella statistik

Prenumerera på statistiknyheter