Skogsmaskin i arbete. Foto: Camilla Zilo

Avverkningen på rekordnivå 2021

Nyhet | Statistik - 07 juni 2022

Den svenska avverkningen ökade till rekordnivåer under 2021 och uppgick till knappt 97 miljoner skogskubikmeter enligt preliminär statistik från Skogsstyrelsen. Med undantag från stormen Gudrun 2005 har den svenska avverkningen aldrig varit större.

Bruttoavverkningen 2021 uppgick enligt Skogsstyrelsens preliminära statistik till 96,6 miljoner skogskubikmeter. Det är en ökning med 3,8 procent i jämförelse med 2020 då avverkningen uppgick till 93,1 miljoner skogskubikmeter. Avverkningen under 2021 var den största hittills om man bortser från 2005 då avverkningen uppgick till 122 miljoner skogskubikmeter på grund av stormen Gudrun.

Avverkningen av sågtimmer ökade kraftigt

Nettoavverkningen som utgör den avverkade volymen av alla trädstammar som helt eller delvis tas tillvara uppgick 2021 till 77,0 miljoner kubikmeter (m3fub). Drygt hälften av nettoavverkningen bestod av sågtimmer av barrträd, 41 procent av massaved, 7 procent av brännved samt någon procent av annat virke.

I jämförelse med 2020 uppskattas avverkningen av sågtimmer av barrträd ha ökat med 5,7 procent, avverkningen av massaved ökat med 1,0 procent och brännved ökat med 7,1 procent. Under 2021 var importen av rundvirke preliminärt 6,3 miljoner kubikmeter vilket är omkring 0,9 miljoner kubikmeter mindre än året innan. Exporten var preliminärt 1,2 miljoner kubikmeter vilket är ungefär 0,2 miljoner kubikmeter mer än under 2020.

Drygt 65 procent av volymen kommer från slutavverkning

Drygt 65 procent av den avverkade volymen kommer från slutavverkning, 24 procent från gallring och resten från övrig avverkning. Drygt 36 procent av den avverkade volymen kommer Götaland, cirka 30 procent från Svealand och drygt 33 procent från Norrland.

Den genomsnittliga årliga avverkningsvolymen uppgick under perioden 2016–2020 till 257 skogskubikmeter per hektar i slutavverkning och 71 skogskubikmeter per hektar i gallring.

I medeltal slutavverkades 231 000 hektar och gallrades 306 000 hektar per år under perioden 2016–2020. I jämförelse med perioden 2015–2019 har både den slutavverkade och den gallrade arealen ökat. Uttag av grenar och toppar för energiändamål gjordes på 31 procent av den slutavverkade arealen.

Gran utgör mer än hälften av den avverkade volymen, tall en tredjedel och lövträd omkring drygt en tiondel.

Den genomsnittliga slutavverkningen är 3,2 hektar

Den genomsnittliga slutavverkningen för avverkningar större än 0,5 hektar uppgick 2020 till 3,2 hektar. Slutavverkningarnas storlek var i genomsnitt mer än dubbelt så stora i Norra Norrland (5,3 hektar) som i Götaland (2,1 hektar). Den genomsnittliga arealen i slutavverkning hos enskilda skogsägare är drygt 40 procent mindre än den hos övriga skogsägare.   

Förklaring

Bruttoavverkning: Total avverkad stamvolym, även det som lämnats kvar i skogen. Mäts i skogskubikmeter (m3sk) som betyder stamvolymen ovan stubbskäret inklusive topp och bark.

Nettoavverkning: Total avverkad stamvolym ovan stubbskäret exklusive kvarlämnade fällda hela träd, toppar, bark och kvarlämnade stamdelar. Uttrycks i fast kubikmeter under bark (m3f ub) som avser stamvolymen förutom bark, topp och grenar.

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik.

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter