Avverkningen minskade under 2017

Statistik - 04 september 2018

Det avverkades mindre skog under 2017 jämfört med året innan. Enligt preliminär statistik från Skogsstyrelsen var bruttoavverkningen under året 90,9 miljoner skogskubikmeter. Det är en minskning med 2,6 procent jämfört med 2016.

Under de senaste fem åren har den årliga bruttoavverkningen legat inom intervallet 85-93 miljoner skogskubikmeter, men sett i ett längre tidsperspektiv har det skett en ökning. Sedan 1990 har avverkningen ökat med cirka 25 miljoner skogskubikmeter.

De preliminära siffrorna visar också att nettoavverkningen, som till skillnad från bruttoavverkningen enbart mäter det som tas tillvara, minskade med 2,8 procent till 72,8 miljoner fast kubikmeter. Av nettoavverkningen var 36,5 miljoner fast kubikmeter sågtimmer av barrträd och 28,2 miljoner fast kubikmeter massaved av barr- och lövträd, 7,5 miljoner fast kubikmeter brännved och 0,5 miljoner fast kubikmeter övrigt virke. Jämfört med 2016 ökade avverkningen av sågtimmer av barrträd med två procent medan avverkningen av massaved minskade med tio procent.

Enskilda skogsägare stod för 59 procent av bruttoavverkningen och övriga ägare för 41 procent. En preliminär jämförelse av bruttoavverkningen i treårsmedeltal för perioden 2015-2017 och 2014-2016 visar en minskning med 0,3 procent.

Sedan 2005 har mer än 100 miljoner skogskubikmeter skog fällts i stormar enligt Skogsstyrelsens uppskattningar.

Enligt Riksskogstaxeringens statistik, som bygger på en stubbinventering, är gallring den vanligaste avverkningsåtgärden. Under 2014-2016 har det i genomsnitt gallrats cirka 306 000 hektar. Motsvarande areal för föryngringsavverkning var 174 000 hektar. Skogsstyrelsens statistik visar att under de senaste tre åren 2015-2017 röjdes cirka 400 000 hektar ungskog vilket är något mindre än föregående period.

Enligt Riksskogstaxeringen kommer över hälften av den årligen avverkade volymen från föryngringsavverkning och knappt en tredjedel från gallring och resten från övrig avverkning. När det gäller avverkning fördelad på trädslag svarar gran för mer än hälften av den avverkade volymen, tall för en dryg tredjedel och lövträd för en tiondel.

Avverkningen på andra ägoslag än produktiv skogsmark är liten och varierar mellan 1-2 miljoner kubikmeter per år.

Uppgifter om brutto- och nettoavverkning för år 2017 är preliminära. Det beror på att under 2017 finns en viss osäkerhet om kvaliteten i olika komponenter i bruttoavverkningsmodellen främst avseende uppgifter om handel med rundvirke. Läs mer om detta i SM (Statistiskt meddelande) Bruttoavverkning 2017 under statistikens tillförlitlighet.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

Vi publicerar resultaten i vår statistikdatabas och Statistiska meddelanden

Förklaring

Bruttoavverkning = all avverkad stamvolym, även det som lämnas kvar i skogen. Mäts här i skogskubikmeter m3sk som står för stamvolymen ovan stubbskäret inklusive topp och bark.

Nettoavverkning = den avverkade stamvolymen som tas till vara. Mäts här i fast kubikmeter under bark. M3f ub som står för stamvolym ovan stubbskäret exklusive topp och bark

 

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter

Skicka ett meddelande till Katarina om att du vill prenumerera på statistiknyheter så får du statistiken direkt när vi publicerar den. 

För att kunna skicka ut nyhetsbrev till dig med de senaste statistiknyheterna behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, i detta fall namn och e-postadress. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att det är en uppgift av allmänt intresse. Vi sparar dina uppgifter tills dess du meddelar att du inte längre vill få nyhetsbrevet. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr.

katarina.ekberg@skogsstyrelsen.se