Borrmjöl från granbarkborre i spindelnät

Återgång till normal hantering av dispenser

Nyhet | Regionalt - 29 september 2022

Skogsstyrelsen återgår den 1 november till normal hantering för dispenser där skälet är angrepp av granbarkborre. Övriga skäl till dispenser prövas och hanteras som vanligt.

De senaste åren har antalet inkomna ansökningar gällande dispens från sexveckorsregeln med anledning av angrepp av granbarkborre ökat markant. Med anledning av behovet av bekämpning av granbarkborre efter torkan 2018 har Skogsstyrelsen haft en vidare syn på vad ses som särskilda skäl. Särskilda skäl behövs för att Skogsstyrelsen ska medge dispens från sexveckorsregeln. 

Erfarenhet och nya studier visar att bekämpningsnyttan med att avverka angripen skog utanför svärmningstid är liten. Det är givetvis fullt möjligt att fortsätta avverka angripen skog men under vintern finns det ingen bevisad effekt för att det måste ske snabbt.

Skogsstyrelsens bedömning är därför att enbart angrepp av granbarkborre sällan utgör ett tillräckligt skäl för dispens från sexveckorsregeln under perioden 1 november tills dess att första svärmningen ger färska angrepp.  

Tänk på att

  • Sök bara dispens när det verkligen behövs.
  • Handläggningen går snabbare när utförligt beskrivna skäl till dispensansökan finns med. Beskriv exempelvis varför du behöver avverka inom sex veckor och varför behovet av avverkning inte gick att förutse.
  • Om en hänsynsredovisning för natur- och kulturmiljövärden samt en utredning och hänsynsbeskrivning angående fridlysta arter bifogats anmälan, så minskar det kompletteringsbehovet.