Virkesvälta och GROT-hög.

Årets bruttoavverkning väntas bli hög

Nyhet | Statistik - 21 september 2021

Den svenska bruttoavverkningen uppgick 2020 till drygt 93 miljoner skogskubikmeter enligt tidigare publicerad preliminär statistik från Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsen har nu även publicerat regional avverkningsstatistik och en prognos för årets avverkning. Enligt denna prognos kan avverkningen i år öka till närmare 96 miljoner skogskubikmeter.

Bruttoavverkningen 2020 uppgick enligt Skogsstyrelsens preliminära statistik till 93,3 miljoner skogskubikmeter. Årets avverkning kan enligt Skogsstyrelsens prognos öka till 96 miljoner skogskubikmeter. Den uppskattade ökningen förklaras av en ökad produktion av sågade trävaror i kombination med en minskad nettoimport av rundvirke.

Regional avverkningsstatistik

Den länsvisa avverkningsstatistiken är nu uppdaterad med statistik för perioden 2018–2020. Denna statistik visar att Västerbottens län utgör det län där avverkningen är störst. Omkring 10 procent (9,0 miljoner skogskubikmeter) av den svenska avverkningen sker i Västerbottens län. Västerbottens län följs av Västra Götalands län där i genomsnitt 8,8 miljoner skogskubikmeter avverkas per år.

Förklaring

Bruttoavverkning: Total avverkad stamvolym, även det som lämnats kvar i skogen. Mäts i skogskubikmeter (m3sk) som betyder stamvolymen ovan stubbskäret inklusive topp och bark.

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik, förutom uppgifter om prognostiserad avverkning.

Skogsstyrelsen tar årligen fram en prognos för årets avverkning. Prognosen som rapporteras till UNECE/FAO tar sin grund i prognoser och bedömningar av sågverksproduktionen, massaproduktion, förbrukning av rundvirke för energiändamål, utrikeshandel med rundvirke och lagernivåer av rundvirke.

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter