Fyra älgtjurar på ett fält

Äntligen minskar älgens betesskador på skogen i Götaland

Pressmeddelande - 20 maj 2020

De senaste årens ökning av betesskador på skogen har vänt, visar årets inventering i Götaland. Men antalet skador ligger ännu långt från det nationella målet.

– Antalet skador är på en fortsatt hög nivå och resultaten visar dessutom en splittrad bild av läget i Götaland. Takten att komma tillrätta med skadorna är för långsam. Men vi ser ändå en klar minskning som helhet, säger Christer Kalén, viltspecialist på Skogsstyrelsen.

Jämfört med förra året har andelen ung tall i Götaland som årligen skadats av vilt minskat från 16 till 14 procent i år. Därmed har de senaste årens negativa trend vad gäller betesskador brutits.

Glädjande siffror från årets inventering i Götaland är att skogsägarnas åtagande om att föryngra skogen med tall på lämplig mark ökat signifikant.

– Vi trodde först att det var fel på siffrorna när de kom in från inventerarna. Mängden tall ökade med 19 procent ifjol, och med hela 25 procent i år. Det visar att markägarna gör allvar med att föryngra med mer tall i Götaland, säger Christer Kalén.

Bland årets resultat finns det områden där mycket pekar i rätt riktning: östra Blekinge är ett sådant. Här noteras en ökad ansträngning sedan 2016 för att få upp mer tall på lämpliga marker samtidigt som man under samma period har reducerat älgstammen.

– Skadorna på skogen har i detta område samtidigt minskat från katastrofala 37 procent på tall år 2016 ner till endast 7 procent i år. Samtidigt ser vi en ökning av rönnar och andra lövträd som är både ett viktigt foder för älg och för att bibehålla den biologiska mångfalden, säger Lars Ingemarsson, regional viltsamordnare på Skogsstyrelsen.

Men det finns områden i Götaland som går åt motsatt håll, norra Halland till exempel. Där har avskjutningen av älg halverats sedan 2012 och älgstammen ökar nu i området. Betesskadorna i området ökat från 15 procent år 2016 till 28 procent i år, nära en fördubbling.

Betesskadorna på skogen leder till en försämrad kvalitet och minskad tillväxt i skogen, och därmed ekonomiska förluster för skogsägaren. Det är inte bara älgen utan även andra hjortdjur som kan stå bakom betesskador i skogen.

Skogsstyrelsen uppmanar nu både jägare och markägare att omhänderta årets resultat genom att reglera viltbeståndet så att en balans mellan skog och vilt kan uppnås.

Rapporterna från årets inventering i Götaland är nu tillgängliga på Skogsstyrelsens webbplats.

Mer fakta om älgbetesinventeringen, Äbin:

Varje år presenterar Skogsstyrelsen den nationella älgbetesinventeringen, Äbin, som visar hur omfattande betesskadorna är på tall av hjortdjur, främst älg, hjort och rådjur.

Inventeringen görs i samarbete med flera andra aktörer i ungefär hälften av Sveriges cirka 140 älgförvaltningsområden.

Inventeringen görs på våren, strax före lövsprickning. Därför är resultaten från Götaland klara först. Resultatet ska i första hand användas som ett underlag för beslut i älgförvaltningsgrupperna om hur stor avskjutningen ska vara under älgjakten.

Resultaten från inventeringarna i Svealand och Norrland kommer att presenteras senare i sommar och en samlad analys för landet som helhet kommer senare i höst.

Kontakt

Kontakt

Kontakt