Nyckelbiotop.

Ännu en dom från förvaltningsrätt ger rätt till överklagan av nyckelbiotoper

Nyhet - 26 februari 2020

Ännu en dom säger nu att Skogsstyrelsens registrering av nyckelbiotoper är ett beslut som kan överklagas. Vidare innebär registreringen ett sådant ingrepp i den enskildes äganderätt att den kräver stöd i lag eller förordning. Tillräckligt sådant stöd finns inte och registreringen av tre nyckelbiotoper ska därför undanröjas. Det skriver förvaltningsrätten i Malmö i en dom.

Förvaltningsrätten anser att Skogsstyrelsens bedömning av ett visst område som nyckelbiotop och den registrering som Skogsstyrelsen sedan gör, är att anse som ärendehandläggning som avslutas med ett beslut som är möjligt att överklaga. Rätten skriver i domen att de i sin bedömning lagt stor vikt vid de faktiska konsekvenser som registreringen numera får för den enskilde skogsägaren och möjligheterna att nyttja sin egendom.

Rätten konstaterar vidare att oavsett det ursprungliga syftet med nyckelbiotopsregistreringar, har konsekvenserna av en registrering förändrats över tid på så sätt att införandet av certifieringsstandarder inom virkesindustrin inneburit att virke från nyckelbiotoper ska undantas i eller i vart fall ge sämre avkastning. Rätten skriver i domen att registreringen därmed påverkar skogsägarens situation på ett inte obetydligt sätt och att beslutet om registrering därför ska gå att överklaga.

Rätten anser också att myndigheten inte har tillräckligt författningsstöd för registrering av nyckelbiotoper och att stöd i ett regeringsbeslut inte är tillräckligt.

– Vi behöver nu läsa domen noggrant men mycket talar för att vi kommer att överklaga för att få klargörande i frågan från högre instans, säger Cecilia Hedman, chefsjurist på Skogsstyrelsen.

Andra domen på kort tid

Detta är den andra domen på kort tid som går i samma riktning. I mitten av februari kom en dom från förvaltningsrätten i Jönköping som sade att registreringen tillsammans med information till markägaren, är att se som ett beslut från myndigheten. Tidigare har flera av landets förvaltningsdomstolar kommit fram till att Skogsstyrelsens registrering av nyckelbiotoper inte utgör överklagbara beslut.

En nyckelbiotop är en skog som med sina höga naturvärden har särskilt stor betydelse för växter och djur. Registreringen är ett kunskapsunderlag som skogsägaren får med information om skogen och innehåller inget förbud mot avverkning. Däremot har marknadens certifieringar knutit begreppet till sig och de som är certifierade har förbundit sig att inte hantera virke från nyckelbiotoper.

Bakgrund till överklagandet

Under 2019 registrerade Skogsstyrelsen två områden samt ett stort träd som nyckelbiotoper på en markägares fastighet.  Markägaren skickade in ett överklagande till förvaltningsrätten och ville att uppgifterna om registreringen av de tre nyckelbiotoperna skulle tas bort från Skogsstyrelsens register.

Skogsstyrelsen ansåg i sin tur att nyckelbiotopsregistreringen inte utgör ett överklagbart beslut.

Bifaller överklagandet

Förvaltningsrätten i Malmö har nu prövat ärendet och bifaller överklagandet samt undanröjer de tre besluten om registrering av nyckelbiotop.