Hygge med tallar.

Anmäld och ansökt areal för avverkning ökar

Nyhet | Statistik - 17 augusti 2021

Skogsstyrelsen har under juni och juli fått in anmälningar och ansökningar om avverkning på 21 respektive 11 procent större arealer än förra sommaren. Ansökningar om avverkning av fjällnära skog var under juni nästan åtta gånger större än under juni 2020.

21 procents ökning i juni

Under juni 2021 ökade arealen i anmälningar och ansökningar om avverkning av skog med 21 procent, jämfört med juni 2020. I elva av länen var ökningarna över 25 procent. I åtta län var ökningarna mer än 25 procent över snittet för juni de senaste tio åren. Ansökt areal om föryngringsavverkning av fjällnära skog var under juni 2021 knappt åtta gånger större än under juni 2020.

11 procents ökning i juli

Under juli 2021 ökade arealen i anmälningar och ansökningar om avverkning av skog med 11 procent, jämfört med juli 2020. I tio av länen var ökningarna över 25 procent. I sex av dessa län var ökningarna mer än 25 procent över snittet för juli de senaste tio åren. Ansökt areal om föryngringsavverkning av fjällnära skog var under juli 2021 mindre än hälften av ansökt areal juli 2020.

10 procents ökning hittills i år

Den totala arealen i ansökningar och anmälningar under årets första sju månader 2021, uppgick till 147 840 hektar. Det är 10 procent mer jämfört med årets första sju månader 2020. Ansökningar om avverkning av fjällnära skog under samma period uppgick till 6 977 hektar, vilket är knappt fyra gånger så stor areal som första sju månaderna 2020.

Fortsatt stor ökning i Götaland

Anmäld och ansökt areal under första sju månaderna 2021 ökade med 28 procent i Götaland, med 9 procent i Norra Norrland och med 3 procent i Svealand, jämfört med samma period 2020. I Södra Norrland var anmäld och ansökt areal oförändrad, jämfört med de första sju månaderna 2020.

På länsnivå ökade den totala anmälda och ansökta arealen i 14 av 21 län

Under första sju månaderna 2021 var ökningen störst i Hallands län, med 82 procent. Även i Kronobergs, Skåne, Blekinge, Jönköpings, Kalmar och Stockholms län var ökningarna stora, med 25 till 48 procent. I Västmanlands och Södermanlands län var skillnaden i areal mindre än 1 procent jämfört med de sju första månaderna 2020

Tabell 1. Areal anmälningar och ansökningar om tillstånd för avverkning för hela landet, hektar.

Anmälan och ansökan Januari-juli år 2020 Januari-juli år 2021 Förändring i procent
Anmälan om föryngringsavverkning i normal skog 129 132 136 159 5%
Anmälan om avverkning för annat ändamål än skogsbruk i normal skog 3 163 3 858 22%
Ansökan om tillstånd till föryngringsavverkning i fjällnära skog 1 846 6 977 278%
Ansökan om tillstånd till avverkning för annat ändamål än skogsbruk i fjällnära skog 58 80 38%
Ansökan om tillstånd till föryngringsavverkning i ädellövskog 596 707 19%
Ansökan om tillstånd till avverkning för annat ändamål än skogsbruk i ädellövskog 24 56 131%
Total anmäld och ansökt areal 134 819 147 837 10%
Total anmäld och ansökt areal exklusive fjällnära skog 132 915 140 780 6%

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och i ansökningar om avverkningstillstånd för föryngringsavverkning.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

Vi publicerar resultaten i vår statistikdatabas.

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter