Vandring i lövskog, Blekinge

Anmäl dig till vårens skogsträffar!

Nyhet | Regionalt - 09 februari 2023

Här hittar du information om vårens skogsträffar i Blekinge och Skåne. Vi erbjuder både allmänna informationskvällar och tematiska träffar, allt för dig som vill fördjupa dina kunskaper om skog. Anmäl dig redan idag!

Informationskvällar

Vid dessa träffar får du aktuell information särskilt riktad till dig som har skog i Skåne eller Blekinge. Vi informerar om

  • Hyggesfritt skogsbruk
  • Skötsel av ädellövskog
  • Återvätning av torvmarker

Dessutom får du översiktlig information om klimatet och klimatförändringar, ekonomiska stöd och Skogsstyrelsens digitala tjänster och verktyg.

Skogens vatten - tema återvätning

Vid denna digitala träff tar vi upp vattnets roll som resurs i ditt skogsbrukande. Fokus ligger på återvätning, att återställa ett områdes naturliga vattenhållande förmåga. Det gynnar både klimatet genom att binda koldioxid, men också miljön med produktion av renare vatten. Fuktiga miljöer bidrar också till ett rikt växt- och djurliv.

Även den ekonomiska aspekten finns då kvarhållande av vatten i landskapet kan öka tillväxten i närområdena, i synnerhet vid långvarig torka. Vi tar också upp möjligheten att söka ekonomiskt stöd för återvätning.

Hyggesfritt och återvätning

Vi besöker en fastighet där omställning till hyggesfritt skogsbruk är påbörjad på en del av arealen. Hyggesfritt innebär att marken alltid är trädbevuxen. Vi diskuterar olika skäl till att välja detta och hur man praktiskt går tillväga. På fastigheten finns också Blekinges första återvätade torvmark. Vi tittar på dikesproppen och berättar om vilka fördelar det finns med att behålla vattnet i landskapet.

Skötsel för friska och stabila skogar

Hur får du stabila träd som växer bra i din skog? Vi diskuterar plantval, röjning och gallring men också vilka risker som följer av klimatförändringarna.

Fokus för träffen är på barrskog men vi kommer också att stanna till vid något lövbestånd. Vi ger också exempel på hur du med enkla åtgärder kan återskapa viktiga ekologiska strukturer som bidrar till att gynna den biologiska mångfalden i skogen.

Skötsel för friska och stabila skogar - för kvinnor

Samma innehåll som den andra träffen med samma namn men det här tillfället riktar sig till kvinnor. Medverkar gör Grenverket, ett nätverk för skogsintresserade kvinnor i Blekinge.

Naturvårdande skötsel

Här får du veta mer om skötsel av natur- och kulturvärden med fokus på lövskog, bryn och trädbärande betesmarker. Du får många konkreta tips på hur du gynna den biologiska mångfalden på din fastighet och information om ekonomiska stöd till naturvårdande skötsel.

Vid träffen i Skåne tittar vi på skötsel utförd av arborister och markägare. Länsstyrelsen medverkar och informerar om pollinerande insekter. Vid träffen i Blekinge tittar vi på skötsel utförd av skoglig entreprenör.

Så anmäler du dig

Du anmäler dig lättast via formuläret på denna webbsida. Du kan också anmäla dig via e-post direkt till distriktet, skane@skogsstyrelsen.se. Ange namn, e-postadress, vilken skogsträff du anmäler dig till samt eventuellt behov av specialkost.

Anmäl dig senast tre dagar före respektive träff.

Välkommen!

Anmälan till skogsträffar i Blekinge och Skåne våren 2023

Anmäl dig till den eller de informationsträffar du är intresserad av.
Anmäl dig till digital träff om Skogens vatten - tema återvätning
Anmäl dig till träffen om hyggesfritt och återvätning
Anmäl dig till träffen om skötsel för friska och stabila skogar
Anmäl dig till informationsträff kring naturvårdande skötsel