Drönarbild över halländsk skog sommartid

Ändringar av Skogsstyrelsen föreskrifter till skogsvårdslagen ute på remiss

Nyhet - 06 maj 2021

Skogsstyrelsen har tagit fram ett förslag på ändrade föreskrifter och allmänna råd till skogsvårdslagen som nu är ute på remiss. De nya föreskrifterna beräknas träda i kraft den 1 april 2022.

Varför föreslås ändringar?

Föreskrifterna behöver förnyas bland annat för att föryngringsmetoder, plantmaterial och produktionsforskning har utvecklats.

− Det är en begränsad översyn av föreskriften och ändringarna handlar mestadels om krav på plantantal, godkända trädarter på olika marktyper, förtydligande av vilka trädarter som är inhemska och regler för användning av contortatall, säger Bert Krekula, ansvarig för föreskriftsarbetet.

Vad är det för förslag på ändringar?

Skogsstyrelsen vill göra ett 30-tal ändringar i föreskrifterna och de allmänna råden till skogsvårdslagen.

Bland annat föreslår Skogsstyrelsen att

  • gran inte ska godtas som huvudplanta på mark som är svag och torr, samt på mark med grunt jorddjup
  • kravet på minsta antal huvudplantor sänks när skogen anläggs och att kravet ska vara lika för tall och gran vid samma ståndortsindex
  • kraven på högsta godtagbara luckighet i en föryngring tas bort
  • särreglerna för contortatall försvinner och trädarten jämställs med andra främmande trädarter. Dock bibehålls den årliga övre arealgränsen samt begränsningar i höjdlägen i norra Svealand och Norrland för contortatall
  • grävskador inte får försvåra framkomligheten på allmänt nyttjade stigar, stigar av kulturhistoriskt intresse samt permanenta spår och leder
  • det förtydligas vilken den högsta markpåverkan som markberedning bör utföras med på olika marktyper.

Kontakt