Havsörn.

Ändring av riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden i skogen inväntar tydligare rättsläge

Nyhet - 18 december 2020

Den påbörjade revideringen av Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets gemensamma artskyddsriktlinjer inväntar klarhet i hur ersättning till markägare ska hanteras.

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket tog fram de nuvarande riktlinjerna 2016 med insikten att de skulle behöva revideras snart igen. Under vintern har riktlinjerna utvärderats tillsammans med handläggare av artskyddsärenden och myndigheterna avvaktar nu vidare arbete.

- Vi behöver invänta ett tydligare rättsläge om hur ersättning till markägare ska hanteras innan vi kan vägleda mer, säger Herman Sundqvist.

Riktlinjerna ska vara ett stöd för samordningen av myndigheternas artskyddstillsyn i skogen och för handläggare i det dagliga arbetet med ärenden som rör fridlysta arter. De beskriver myndigheternas vägledning av artskyddslagstiftningens tillämpning i skogsbruket vid handläggning av avverkningsanmälningar och anmälan om samråd.