Almar på Gotland drabbade av almsjuka

Almarna på Gotland riskerar att dö

Nyhet - 18 november 2020

Om bekämpningen mot almsjukan upphör på Gotland kommer almarna på ön att vara angripna och döda inom 15 år. Det visar en ny rapport från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

– Vi riskerar att förlora en trädart, det kommer att få konsekvenser på biologisk mångfald och landskapsbilden på Gotland förändras, säger Karin Wågström, skogskonsulent på Skogsstyrelsen.

2005 upptäcktes almsjuka på Gotland, en sjukdom som kan ödelägga hela populationen av biologiskt värdefulla almträd och den artrikedom som är knuten till träden. Sedan dess har almsjukan bekämpats av Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen Gotland, och runt 62 000 almar har fällts mellan åren 2005 och 2019.

Resten av Europa

En ny rapport som publicerats visar att om bekämpningen av almsjukan upphör eller minskar i effektivitet skulle almen kunna gå samma öde till mötes som i resten av Europa och på sikt skulle alla äldre träd försvinna.

Redan inom en femårsperiod skulle 250 000 almar med en diameter över 10 centimeter kunna dö. Dessutom utgör det en risk för de arter som är beroende av almen.

– Vi känner till att almarna är värdar för 258 arter, men det är för många fler arter som almen har betydelse. SLU Artdatabanken bedömer att upp till 47 specialiserade arter riskerar ett nationellt utdöende om almen även försvinner på Gotland.

Leva vidare

En av slutsatserna som dras i rapporten är att om man lyckas bekämpa almsjukan på samma nivå som idag, kan fortfarande omkring hälften av de större almarna finnas kvar år 2100 jämfört med idag, inklusive de äldre värdefulla träden. Då skulle troligen även arter som är beroende av almar kunna leva vidare och bidra till den biologiska mångfalden.

– Almsjukan orsakas av en svampinfektion som följer med almsplintborren. Genom att ta bort infekterade träd så hindrar man spridningsvägarna, säger Karin Wågström, skogskonsulent vid Skogsstyrelsen.

Rapporten är utförd av professor Jan Stenlid på SLU, som ett av fyra kunskapsunderlag för att Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen och Naturvårdsverket ska kunna ta mer långsiktiga beslut om åtgärder kopplade till almsjuka på Gotland.

Finansiering av åtgärder

Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har bildat en arbetsgrupp som ska ta fram förslag till vägval, och de ska sedan fungera som beslutsunderlag för Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket när det gäller finansiering av åtgärder.

Ett beslut om hur almsjukan ska hanteras framåt förväntas innan årsskiftet.

– Nu närmast ska arbetsgruppen bereda några förslag och därefter kommer respektive myndighet att ta ställning till vad man anser i frågan. Förhoppningen är att båda myndigheterna kan enas om ett gemensamt beslut, säger Karin Wågström.

Kontakt

Kontakt