Utglesade kronor i ett bestånd i Västerbotten. Kan vara törskate som orsakar

Allt större bekymmer med glesa tallkronor i Västerbotten

Pressmeddelande | Regionalt - 23 mars 2020

Problemen med tallar som har glesa kronor ökade i Västerbotten under 2019. Det visar Skogsstyrelsens årliga skaderapport. Så mycket som var tionde tall kan vara drabbad lokalt och orsaken är sannolikt angrepp av skadesvampen törskate, visar nya analyser.

– Förra året hade vi enstaka rapporter om glesa kronor i inlandet men sedan dess har rapporterna fortsatt att komma in och nu finns problemet från kust till inland. Därför är det bra om skogsägare kan se över sin skog för att vi ska kunna få en bra bild av problematiken, säger Frida Carlstedt, Skogsstyrelsens skadesamordnare i Region Nord.

Orsaken till att tallarna har glesa kronor var länge oklar men analyser som Skogsstyrelsen låtit Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, göra visar av grenar från träden visar att de bär på skadesvampen törskate som gjort att träden fått nedsatt vitalitet. Det är oklart om det finns fler faktorer som påverkat förloppet eftersom det gått förvånansvärt fort.

Påverkar tillväxten negativt

Lokalt har en stor del av bestånden drabbats. I Åseletrakten till exempel bedöms uppemot var tionde tall ha drabbats. Åldrarna på träden varierar mellan 15 och 90 år men de skjuter nya mycket små skott och tycks därmed överleva.

– Det här kan påverka trädens vitalitet och kvalitet och därmed påverka tillväxten negativt i skogen. Därför är det viktigt att vi kan kartlägga både omfattning och orsak för att se om det går att möta utvecklingen, säger Frida Carlstedt.

Regionens största och ett av nationens största skogsskadeproblem är fortsatt det som kallas multiskadad ungskog. Det är ett samlingsbegrepp på skogar under 30 år som har en mycket dålig utveckling eftersom den drabbats av flera skador samtidigt. Skadorna utgörs främst av omfattande betesskador av älg men också en rad olika skadesvampar. Största arealen angripen skog finns i Norrbotten men sträcker sig även ner till Västerbotten och Jämtland och mycket tyder på att arealen skadad skog fortsätter öka.

Pengar mot multiskadad skog

Skogsstyrelsen har fått medel av regeringen för skogsskador varav Skogsstyrelsen avsatt 2,5 miljoner till den multiskadade skogen. Satsningen ska öka skogsbrukets och Skogsstyrelsens förmåga att identifiera och kartlägga skadornas omfattning men också öka forskningsinsatserna. Rådgivningen till skogsägaren ska genom detta blir skarpare för att möta utvecklingen.

Ett eskalerande återkommande problem är snöskoterkörning över nyplanterad skog som förstör och skadar plantorna. Även detta år ser Skogsstyrelsen att kunskaperna om konsekvenserna i form av kostsamma skogsskador måste öka, liksom lagefterlevnaden.

De tre största skadorna

Uppgifterna i skaderapporten baseras på skogsskadesamordnarnas egna fältobservationer, tips och information från kollegor, kontakter med skogsbrukets aktörer och skogsägare som har hört av sig med frågor och funderingar om skogsskador.

Betesskador av älg och annat vilt hanteras i en separat rapport. Utöver det var de tre största skadorna under 2019:

  • Granbarkborre i Götaland och delar av Svealand (7 miljoner kubikmeter).
  • Stormen Alfrida i Stockholm och Uppsala län (1,2 miljoner kubikmeter).
  • Multiskadad skog i Norrbotten och Västerbotten. Hundratusentals hektar skog som drabbats av flera skador som betesskador av älg och flera olika sorters skadesvamp.

Kontakt