Talltopp skadad av viltbete

Älgens bete skadar var tionde ung tall i Svealand

Pressmeddelande - 14 juni 2023

Älgens bete i skogen har gett skador på var tionde ung tall i Svealand och därmed orsakat lägre tillväxt, sämre kvalitet och i värsta fall döda träd. Det visar Skogsstyrelsens årliga inventering på mer än 16 000 provytor i landets mellersta delar. Skadorna är därmed dubbelt så höga som det nationella målet.

Skadenivåerna i Svealand ligger på 10 procent enligt årets älgbetesinventering, Äbin.

– Många av förutsättningarna för minskade skador finns på plats med minskad älgstam och mer tall. Det är dock oklart om det totala betestrycket har minskat eftersom dovhjort och kronhjort har ökat på många håll, säger Matts Rolander, viltexpert på Skogsstyrelsens region Mitt.

Svag minskning

Skadenivåerna varierar också stort i Svealand enligt inventeringen eftersom marker och andra förutsättningar skiljer stort geografiskt. Störst andel skadade ungtallar i årets inventering finns i Södermanlands län med 15 procent skadade ungtallar, följt av Värmland med 14 procent.

Årets resultat för Svealand innebär en minskning av skadorna med en procentenhet sedan mätningen 2022. Resultatet för hela Svealand är det lägsta sedan mätningarna började 2016 och sedan 2019 har de minskat med tre procentenheter. Samtidigt har den årliga statistiken pendlat runt 10-11 procent genom åren och förändringarna är för små för att man ska kunna dra några statistiska slutsatser.

Arbetet behöver fortsätta

– Det är mycket som görs rätt men att förbättra balansen mellan hjortdjuren och mängden mat i skogen tar tid. Därför behöver vi fortsätta arbetet med att få ned betestrycket på skogen och samtidigt sätta mer tall på marker där tallens trivs, säger Matts Rolander.

Resultaten från inventeringarna i Götaland presenterades 29 maj och Norrland kommer att presenteras senare under sommaren tillsammans med den sammanlagda nationella statistiken.

Kontakt

Siffrorna län för län

Län och andel viltskadade ungtallar

Stockholm: 11 %

Uppsala: 11 %

Södermanland: 15 %

Värmland: 14 %

Örebro: 9 %

Västmanland: 10 %

Dalarna: 9 %

Svealand: 10 %

Karta över Svealand som visar var skadorna av bete från älg är som störst.

Karta över skadorna

Mer om inventeringen

Varje år sedan 2016 presenterar Skogsstyrelsen den nationella älgbetesinventeringen, Äbin, som visar hur omfattande betesskadorna är på tall av främst älg men även andra hjortdjur. Inventeringen utförs i fält på slumpmässigt utvalda rutor runt om i landet. Varje år inventeras cirka 45 000 provytor i cirka 12 500 ungskogar nationellt. Inventeringen baseras på en kvalitetssäkrad statistisk metod som beräknar hur många av träden inom ett inventeringsområde som skadats av hjortdjur. Inventeringen görs på våren, strax före lövsprickning. Därför är resultaten från Götaland klara först. Resultatet ska i första hand användas som ett underlag för beslut i älgförvaltningsgrupperna om hur stor avskjutningen ska vara under älgjakten.