Bild från film av älgar, filmad med drönare och värmekamera i brandområdet i Västmanland

Älgar tillbaka i stort antal i brandområdet i Västmanland

Pressmeddelande - 26 april 2019

Älgarna har återvänt i stor skala till brandområdet i Västmanland. En unik inventering som Skogsstyrelsen har gjort med drönare visade att det fanns mer än fyra gånger så många älgar i det inventerade brandområdet jämfört med ett genomsnittligt älgförvaltningsområde. Det betyder att åtgärderna måste sättas in tidigare när det brunnit i en skog för att minska betesskador.

De beräkningar som gjorts utifrån stickproven i inventeringen pekar på att det fanns ett 30-tal älgar per 1 000 hektar i den delen av brandområdet som inventerades. Det ska jämföras med snittet för ett helt älgförvaltningsområde som kan ligga på 7-8 älgar per 1 000 hektar.

– Inventeringsresultaten sätter fingret på att avskjutningen behöver vara mer anpassad utifrån förutsättningarna. Utifrån de betesskador som vi nu ser talar mycket för att avskjutningen av hjortdjur, däribland älg, hade behövt vara högre i och runt brandområdet, säger Matts Rolander, regional viltexpert på Skogsstyrelsen.

Tack vare inventeringen finns nu värdefull information som även kan vara användbar i de områden som drabbades av de omfattande bränderna i somras för att minska riskerna för framtida betesskador i skogen även där. Bland annat handlar det om att sätta in åtgärder tidigare än man kanske tror för att minska risken för betesskador.

Skogsstyrelsen har tidigare konstaterat ett högt betestryck i området i Västmanland där det efter branden kommit upp ungskog och därmed mycket foder som lockar till sig hjortdjur. Brandområdet består i dag i princip bara av ungskog, jämfört med omkring tio procent av skogsarealen i ett genomsnittligt älgförvaltningsområde. En viltskadeinventering som genomfördes våren 2018 i området visade att 20 procent av de planterade tallarna hade betesskador på toppskottet. Skador som orsakar stora förluster för skogsbruket på sikt.

Eftersom det är av stort intresse att bättre förstå hur hjortdjur söker sin föda i landskapet och skillnader mellan olika hjortdjur, tog Skogsstyrelsen initiativet till att kartlägga hur många hjortdjur som vistas inom brandområdet.

– Trots risken för betesskador har markägarna i området tagit sitt ansvar och planterat mycket tall. Utöver en ökad avskjutning är det nu viktigt att vid röjning i och omkring brandområdet så långt möjligt spara rönn, asp, sälg och ek som är viktigt foder för älgen, för att få ned betestrycket ytterligare på tallarna, säger Matts Rolander.

Skador på plantorna av älgens bete kan läka, men fortsätter de att betas om och om igen blir skadorna bestående. Därför är det nu fortsatt mycket viktigt att hålla koll på betestrycket i området så länge träden finns i den höjd där älgen fortsatt når att beta.

– Jag tror också att områdets dragningskraft på hjortdjuren inte på något sätt nått toppen. Det här måste jägare och markägare nu ha fortsatt koll på kanske kommande 10 till 15 år, säger Matts Rolander

Som ett led i att utforska nya användningsområden för drönare valdes att göra en metodtest av viltinventering med hjälp av drönare försedd med värmekamera, som Skogsstyrelsen berättat om i tidigare pressmeddelande (se länk nedan).

Det var den 31 juli 2014 som en omfattande skogsbrand bröt ut i Västmanland då ett område på 13 100 hektar skog brann upp. Mer än 100 skogsägare drabbades och 1,4 miljoner kubikmeter skog förstördes

Kontakt