Barr.

SVT använder Skogsstyrelsens scenarier felaktigt

Nyhet - 28 september 2021

Skogsstyrelsens siffror används på ett felaktigt sätt av SVT i serien ”Slaget om skogen”. Det gäller en animering av hur skogens åldersklassfördelning kan komma att förändras om hundra år. Följden blir att det i animeringen ser ut som att det kommer att bli brist på avverkningsbar skog. Skogsstyrelsen drar inte den slutsatsen.

Det är i första avsnittet av serien ”Slaget om skogen” från Vetenskapens värld som animeringen visas. SVT hänvisar till framtidsscenarierna i Skogsstyrelsens skogliga konsekvensanalyser som publicerades 2015 (SKA 15).

Enligt SVT visar animeringen åldersfördelningen för produktiv skogsmark och avslutas vid år 2110 med en graf enligt bild 1.

Det framgår inte tydligt vilket av de sex scenarier som simulerades i SKA15 som använts. Men en korrekt graf för motsvarande areal och tidpunkt baserad på scenariot Dagens skogsbruk ska se ut enligt bild 2.

Den mest uppenbara skillnaden är att SVT:s animation helt exkluderar åldersklassen äldre än 140 år som vid år 2110 i detta scenario uppgår till 2,9 miljoner hektar vilket motsvarar 12 procent av den produktiva skogsmarksarealen. Även för de åldersklasser som redovisas ligger arealuppgiften för lågt, tydligast i de äldre klasserna 101–120 år samt 121–140 år.

Trots att SVT anger produktiv skogsmark i animeringen tycks siffrorna stämma bättre med det som i SKA15 benämns virkesproduktionsmark. Men även för den marken finns skog äldre än 140 år som exkluderats i animeringen.

I avsnittet ges intrycket att det kommer råda brist på avverkningsbar skog i framtiden. Skogsstyrelsen drar inte någon sådan slutsats utifrån scenariosimuleringarna i SKA 15. I scenariot Dagens skogsbruk – som innebär 2015 års skogsbruksmetoder och en avverkning av hela den tillgängliga tillväxten – kommer arealen virkesproduktionsmark som uppnår skogsvårdslagens krav på lägsta ålder för föryngringsavverkning vara 2,1 miljoner hektar. Detta samtidigt som den årliga föryngringsavverkningsarealen simulerats till drygt 300 000 hektar. I dagsläget avverkas inte hela den tillgängliga tillväxten vilket gör att mer areal än vad som visats här kommer att finnas i de högre åldersklasserna.

Skogsstyrelsen arbetar nu på uppdrag av regeringen med nya skogliga konsekvensanalyser som ska redovisas hösten 2022. Samtliga rapporter och nedladdningsbara resultatfiler från SKA15 finns på Skogsstyrelsens webbplats.

Kontakt

Graf som visar åldersklassfördelning enligt SVT.

Bild 1

Graf som visar åldersfördelning av produktiv skogsmark enligt SKA 15.

Bild 2

Förklaring

Produktiv skogsmark – skogsmark som enligt vedertagna bedömningsgrunder kan producera i genomsnitt minst en kubikmeter virke per hektar och år.

Virkesproduktionsmark – produktiv skogsmark exklusive formellt skyddad skog, frivilliga avsättningar och hänsynsytor.

Pressjour

Vår pressjour är tillgänglig för journalister på telefon vardagar kl. 8–20 samt helger kl. 10–15. Under kontorstid kan du även nå oss via mejl.