Hygge med tallar.

Oförändrad avverkningsanmäld areal under första tertialet

Nyhet | Statistik - 11 maj 2021

Under april 2021 ökade arealen anmälningar och ansökningar om avverkning av skog med 21 procent, jämfört med april 2020. Detta visar ny statistik från Skogsstyrelsen. Arealen i ansökningar om avverkning av fjällnära skogar var under april 2021 knappt trettiotvå gånger större än april förra året.

Den totala arealen ansökningar och anmälningar för hela landet, första tertialet 2021, uppgick till 73 119 hektar. Det är oförändrat jämfört med första tertialet 2020. Ansökningar om avverkning av fjällnära skog under samma period uppgick till 4 104 hektar, vilket är knappt fem gånger så stor areal som första tertialet 2020.

Minskning i Svealand och Norrland

Anmäld och ansökt areal första tertialet 2021 minskade med 15 procent i Svealand och med 3 procent i Södra och Norra Norrland, jämfört med första tertialet 2020. I Götaland ökade den anmälda och ansökta arealen med 16 procent.

På länsnivå minskade den totala anmälda och ansökta arealen i 11 av 21 län

Under första tertialet 2021 var minskningarna störst i Dalarnas, Gävleborgs och Örebro län, med 26, 27 respektive 36 procent. I tio av länen ökade den anmälda och ansökta arealen. Störst var ökningen i Hallands, Kalmar, Jämtlands, Kronobergs och Blekinge län, med 29 till 55 procent, jämfört med första tertialet 2020. I Jämtlands län står ansökningar om avverkning av fjällnära skogar för ökningen. Sett till enbart anmälningar om föryngringsavverkning nedanför den fjällnära gränsen var det en minskning med 3 procent, jämfört med första tertialet 2020 i Jämtlands län.

Tabell 1. Areal anmälningar och ansökningar om tillstånd för avverkning för hela landet, hektar.  

Anmälan och ansökan Tertial 1 år 2020 Tertial 1 år 2021 Förändring
Anmälan om föryngringsavverkning i normal skog 69 599 66 420 -5%
Anmälan om avverkning för annat ändamål än skogsbruk i normal skog 1 977 2 157 9%
Ansökan om tillstånd till föryngringsavverkning i fjällnära skog 782 4 053 419%
Ansökan om tillstånd till avverkning för annat ändamål än skogsbruk i fjällnära skog 40 51 29%
Ansökan om tillstånd till föryngringsavverkning i ädellövskog 419 394 -6%
Ansökan om tillstånd till avverkning för annat ändamål än skogsbruk i ädellövskog 17 43 150%
Total anmäld och ansökt areal 72 833 73 119 0%
Total anmäld och ansökt areal exklusive fjällnära skog 72 019 69 014 -4%

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och i ansökningar om avverkningstillstånd för föryngringsavverkning.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter