Boträd.

9 procent av arealen lämnas vid föryngringsavverkning

Nyhet | Statistik - 21 december 2021

Under treårsperioden 2015/16 – 2017/18 lämnades i genomsnitt 9 procent av den föryngringsavverkade arealen som hänsynsytor. Det är ungefär lika mycket som tidigare uppföljningar har visat för perioderna 2000–2007 och 2009–2014.

Lämnad areal

Lämnad hänsynsareal skattas utifrån hänsynsytor som är mindre områden produktiv skogsmark, som frivilligt eller enligt skogsvårdslagen lämnats kvar vid avverkning. Exempel på hänsynsytor är hänsynskrävande biotoper, kantzoner mot våtmark och vattendrag eller bryn mot andra ägoslag.

Under treårsperioden 2015/16 – 2017/18 lämnades i genomsnitt 9 procent av den föryngringsavverkade arealen som hänsynsytor. Arealen var något större i norra och södra Norrland (10 procent) jämfört med Svealand och Götaland (8 procent). Av detta var 4–6 procent hänsynskrävande biotoper i alla landsdelar. Arealen kantzoner var större längre norrut i landet, från 1 procent i Götaland till 5 procent i Norra Norrland.

Även riksskogstaxeringens skattning av lämnad hänsynsareal 2011–2019 var 9 procent för hela landet.

En jämförelse med skattningar från Skogsstyrelsens Polytaxinventering, visar att dessa skattningar mellan år 2000 och 2014 legat mellan 7 procent och 11 procent . Metoderna har ändrats under perioden, och det går inte att säga om det funnits några faktiska trender under perioden.

Lämnade träd

Det finns en stark trend med minskande volymer frö- och skärmträd, vilket beror på att användningen av naturlig föryngring som föryngringsmetod minskar. Antalet grova hänsynsträd är i stort sett oförändrad men antalet klena hänsynsträd har en minskande trend.

Tall och björk är de vanligaste trädslagen som lämnas vid avverkning. Jämfört med trädslagsfördelningen före avverkning är det mycket större andel av lövträden utom björk bland de lämnade träden. På hänsynsytorna är det framför allt andelen al som är mycket högre.

Volymen lämnad hård död ved ökar, men mer nedbruten ved minskar

Det finns en långsiktig trend med ökning av volymen lämnad hård död ved från mitten av 1990-talet. Under perioden 2005–2012 finns en vikande trend för volymen av mer nedbruten ved, så att totala volymen lämnad död ved är ganska konstant under den perioden.

Förändringar sedan förra publiceringen

Resultaten som publiceras i år innehåller en utökad redovisning av andel lämnad hänsynsareal vid föryngringsavverkning. För första gången redovisas arealen lämnad miljöhänsyn baserat på Skogsstyrelsens hänsynsuppföljning. Dessutom redovisas nya skattningar på miljöhänsyn efter avverkning från Riksskogstaxeringen. De data som samlats in om miljöhänsyn vid återväxtuppföljningen finns kvar med en tidsserie från 1995 till 2012. Här avser redovisningen bara hänsynsytor som är upp till 0,5 hektar stora.

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik.

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter