Granbarkborre som kryper

5 000 besökte träffar om granbarkborre

Nyhet - 30 september 2019

Mer än 5 000 personer har besökt Skogsstyrelsens drygt 70 skogsträffar om granbarkborren under året. Av de deltagare som svarat på en enkät om träffarna, ansåg 95 procent att de fick ny kunskap om problematiken och över hälften har vidtagit åtgärder i skogen efter träffen.

Efter den torra och varma sommaren 2018 blev angreppen av granbarkborre de mest omfattande sedan åren efter stormen Gudrun 2005 och angreppen väntas bli minst lika stora i år. Skogsstyrelsen leder därför ett samverkansprojekt med skogsnäringen och länsstyrelserna i södra Sverige som en del i bekämpningsarbetet.

Under våren genomförde Skogsstyrelsen ett stort antal skogsträffar för skogsägare på temat granbarkborre eftersom angreppen i södra och mellersta landet just nu är mycket allvarliga. Inom samverkansprojektet Stoppa borrarnas områden (Götaland samt Sörmland/Örebro) har Skogsstyrelsens distrikt anordnat över 70 skogsträffar, ofta tillsammans med skogsbruket.

95 procent fick mer kunskap

I en enkätundersökning som Skogsstyrelsen gjort till deltagarna anger 95 procent av skogsägarna att de fått ökad kunskap om granbarkborreproblematiken. 60 procent anger också att de efter skogsträffen har vidtagit åtgärder i sin skog med koppling till granbarkborren.

– Ett av granbarkborreprojektets viktigaste mål är att vi ska öka kunskapen och medvetenheten hos den enskilde skogsägaren om granbarkborre och hur man kan begränsa skadorna. Det här tycker jag visar att vi lagt resurser på rätt saker, säger Kerstin Ström vid Skogsstyrelsen, projektledare för samverkansprojektet Stoppa Borrarna.

Träffarna gav förändrade arbetssätt

Skogsstyrelsen har också anordnat utbildningar för skogliga tjänstemän och myndighetspersoner tillsammans med de andra aktörerna inom projektet. Enkäten till de deltagarna visar att 40 procent hade en hög eller mycket hög kunskap om granbarkborren innan kursen. Efter kursen hade siffran stigit till 92 procent. Ungefär hälften av de skogliga tjänstemännen och myndighetspersonerna anger att den organisation de jobbar för har förändrat sitt arbetssätt.

Enkäten gick ut till 450 skogsägare och nästan 200 tjänstemän. Svarsfrekvensen låg på mellan 45-49 procent.

Kontakt