Ekskog.

43 miljoner till skogsägare i länen ska stärka skogens värden

Pressmeddelande - 30 april 2020

Under 2019 betalade Skogsstyrelsen ut nära 43 miljoner kronor till skogsägare i stöd för att stärka skogens natur- och kulturvärden eller för att utveckla ädellövskog. Mest pengar gick till skogsägare i Skåne, 9,8 miljoner kronor.

- Vi vet att det finns ett stort behov av naturvårdande skötsel i de 1,2 miljoner hektar skog som skogsägarna frivilligt avsatt till naturvård. Det är därför glädjande att det finns ett sådant stort intresse och att vi kunnat dela ut mer pengar i år, säger Anders Frisk, stödspecialist vid Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen hanterar flera ekonomiska stöd som skogsägare kan söka. Stöden Skogens miljövärden och Nokås vänder sig till skogsägare som vill göra åtgärder för att stärka natur- och kulturvärden i sin skog, till exempel gynna naturvärdesträd och hugga bort gran och björk för att ge gamla tallar och ekar med vida kronor tillräckligt med plats. Stödet till ädellövskogsbruk kan handla om åtgärder som plantering och röjning i ädellövskog. Under 2019 betalade Skogsstyrelsen ut 23 miljoner kronor från stödet Skogens miljövärden, 6 miljoner kronor i Nokås-stöd och 13,8 miljoner kronor i stöd till ädellövskogsbruk. (Se siffror för varje län under Relaterade dokument nedan).

Mest till Skåne

Skåne är, liksom år 2018, det län där skogsägarna fått mest stödpengar, sammanlagt 9,8 miljoner kronor. Av dessa är närmare 8 miljoner kronor stöd till ädellövskogsbruk.

- Det finns stora arealer ädellövskog i Skåne. Markägarna är sedan länge väl insatta i vilka möjligheter som finns att söka stöd för åtgärder som utvecklar ädellövskogen, säger Anders Frisk.

En del av landsbygdsprogrammet

När det gäller stöd till natur- och kulturmiljöer, har största summan gått till Östergötland. Under 2019 betalade Skogsstyrelsen ut drygt 3,5 miljoner kronor till Östergötlands skogsägare för olika typer av åtgärder som höjer skogens natur- och kulturvärden, till exempel att hugga bort träd som skuggar grova gamla ekar. Ekarna får då mer solljus vilket gynnar både ekarna och de många arter som lever på dem.

Stödet Skogens miljövärden är en del av landsbygdsprogrammet och avslutas i år. Sista dag att söka stödet är den 2 september 2020. Stödet till ädellövskogsbruk och Nokåsstödet går att söka under hela 2020.

Kontakt