Barrskog med snötäckta berg vid horisonten.

300 miljoner kronor i ersättning 2021 efter nekade avverkningar i fjällnära skog

Pressmeddelande - 31 januari 2022

Antalet ansökningar om att få avverka i fjällnära skog slog nytt rekord under 2021, sedan det stått klart att skogsägare har rätt till ersättning från staten om de nekas tillstånd att avverka. Tack vare en kraftfull insats med bedömning av skogsområden och handläggning har Skogsstyrelsen under året som gick fattat beslut motsvarande ersättningsbelopp till skogsägare på över 300 miljoner kronor, varav 75 miljoner kronor betalats ut.

– Som ett resultat av ändrade arbetssätt, omprioritering, rekryteringar och inlån av personal från andra delar av landet, har vi kunnat fatta beslut i en hög takt under 2021. Vi har genomfört fältbesök till fots, från skoter och även med hjälp av helikopter, säger Staffan Norin, chef för Skogsstyrelsens region Nord.

Skogsstyrelsen har under 2021 skickat 313 beslut till de skogsägare som ansökt om att få avverka i fjällnära skogar motsvarande över 12 600 hektar. Två tredjedelar (209) av antalet ansökningar fick avslag eller delvis avslag. Och i ett 90-tal ärenden har motsvarande 75 miljoner kronor betalats, men beslut har fattats för sammantaget 300 miljoner kronor, visar sammanställningen för 2021.

Fortsatt hög inströmning

Den höga inströmningen av ärenden hösten 2020 har fortsatt även under förra året med över 500 nya ansökningar, motsvarande drygt 13 000 hektar. Det kan jämföras med ett normalt år då det kom in ansökningar motsvarande runt 3 500 hektar.

Trots Skogsstyrelsens extrainsatser fanns det vid årsskiftet drygt 280 ansökningar som väntade på beslut. Varje ärende prövas noga enligt regelverket med en utredning av naturvärden, beståndsålder, föryngringsmöjligheter och hänsynsbehov. Ofta krävs fältbesök på barmark, i bestånd där bedömningarna är svårare. I de fall markägaren har rätt till ersättning måste virkesvolymen mätas in för att bestämma ersättningens storlek, även detta i fält. Därefter värderas beståndet och beslut tas om ersättningens storlek.

Sammantaget med det höga inflödet av ärenden kan det ta 1,5 år att få beslut om ansökan beroende på när på året den kommer in. Därtill kan det ta ytterligare cirka ett år för att få besked om ersättningens storlek.

Viktigt med bra underlag i ansökningarna

– Vår kraftsamling för att beta av ärenden fortsätter under 2022 och här är det viktigt att vi får så bra underlag i ansökan som möjligt av skogsägaren. Handläggningstiden förlängs om kartan är felaktig och omfattar fel fastighet, vattendrag eller skogar som inte uppnått lägsta slutavverkningsålder, säger Kristina Nilson, en av Skogsstyrelsens samordnare.

Skogsstyrelsen räknar just nu på hur mycket pengar som kan behövas under 2022 för ersättningarna och kan komma att skicka en hemställan till regeringen inför detta.

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Pressjour

Vår pressjour är tillgänglig för journalister på telefon vardagar kl. 8–20 samt helger kl. 10–15. Under kontorstid kan du även nå oss via mejl.

Mer fakta om avverkning i fjällnära skog

I området närmast fjällen får du inte avverka utan tillstånd av Skogsstyrelsen, till skillnad från övriga landet där du i de allra flesta fall behöver göra en anmälan. Skogsstyrelsen prövar därefter ansökan och meddelar ett beslut.

Skogsstyrelsen kan neka tillstånd till avverkning för de åtgärder som väsentligt kan komma att påverka natur- och kulturmiljövärden. Om du får avslag på din ansökan om tillstånd kan du som markägare ha rätt till ersättning.

Enligt de domar från mark- och miljööverdomstolen som vann laga kraft i juni 2020 är det fastställt att ersättningsrätt gäller för den skogsägare som inte får avverka och full intrångsersättning ska betalas ut, det vill säga 125 procent av marknadsvärdeminskningen. Skogsstyrelsen utgår nu från dessa principer i hanteringen av ersättningsanspråk.

Fjällnära skog omfattar den skog som finns längs med fjällkedjan från Norrbotten till de norra delarna av Dalarna. Området omfattar ca 1,2 miljoner hektar produktiv skogsmark.