Gallring.

16 miljoner ska göra skogen till en tillväxtmotor i länen

Pressmeddelande - 12 oktober 2018

Nu skickar Skogsstyrelsen ut 16 miljoner kronor till landets alla län för att förstärka skogsnäringen som en tillväxtmotor. Pengarna ska gå till att skapa regionala skogsprogram där skogen på ett konkret sätt ska bidra till tillväxt och nya jobb lokalt.

– Stödet till regionala insatser och dialoger om skogen är helt nytt och en del av Sveriges nationella skogsprogram. Stödet kan fungera som en katalysator och bidra till att arbetet med strategisk samverkan i länen och regionerna fortsätter framåt, säger Skogsstyrelsens projektledare Thomas Mårtensson.

Länsstyrelserna har fått söka pengarna som ska användas för att utveckla ett regionalt skogsprogram eller skogsstrategi. Under Relaterade dokument nedan kan du se en tabell med fördelningen av pengarna länsvis.

Det nationella skogsprogrammets vision är att skogen ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi. De regionala skogsprogrammen ska bidra till att förverkliga visionen. I Småland till exempel har en regional skogsstrategi tagits fram. Där ska de tre länen bland annat göra en kompetenssatsning för att stärka skogsägaren som företagare men också skapa ett sydsvensk skogligt och skogsindustriellt kompetenscentrum.

Några exempel på vad länsstyrelserna kommer att använda pengarna till:

  • Skapa samarbetsstrukturer för bred förankring och delaktighet.
  • Möten med olika intressenter för att fånga upp behov.
  • Faktasammanställning och länsvis statistik över skogen, sysselsatta och vidareförädling med mera.

Några län har sedan tidigare tagit fram regionala skogsprogram eller skogsstrategier. De kommer att använda stödpengarna till att genomföra aktiviteter som ingår i sina skogsprogram/strategier.

Startkonferens för skogsprogrammet
Den 6-7 december arrangeras en startkonferens för skogsprogrammet i Stockholm. Skogsstyrelsen arrangerar konferensen på uppdrag av regeringskansliet. Jämställdhet i skogssektorn är temat för första konferensdagen. Dag två handlar om skogsprogrammets regionala dialogprocesser.

Kontakt