Älg.

15 miljoner ska minska viltbetesskador och försurning

Nyhet - 22 november 2018

Varannan ung tall har betesskador av vilt, visar Skogsstyrelsens inventeringar. Nu finns nästan 15 miljoner kronor att ansöka för kurser och information i arbetet med att skapa en viltstam i balans men också för att minska försurningen i skogen.

– Vi vet att kompetensutveckling är avgörande för att få till stånd förändringar. Nu hoppas vi att många tar chansen och söker för att vara med och bidra till ett ännu bättre skogsbruk, säger Carina Berggren, stödansvarig på Skogsstyrelsen.

Skogens vilda hjortdjur är en viktig del i det skogliga ekosystemet. Men det höga betestrycket på skogen har negativa effekter på den biologiska mångfalden och de skador som uppstår i skogen av viltets bete leder inte bara till försämrad virkeskvalitet utan också stora ekonomiska förluster.

Samtidigt är andelen sur skogsmark är fortfarande hög i många delar av landet. Ett intensivt skogsbruk, där också uttag av grenar och toppar (grot) ingår, bidrar till försurningen. Askåterföring, där askan efter förbränningen av grotet sprids i skogen, är i många fall en viktig insats som minskar försurningen.

Pengarna som nu går att ansöka om ska gå till insatser som höjer kunskapen om:

  • viltets påverkan på skogens olika värden.
  • åtgärder som syftar till att öka fodermängden i landskapet till viltet.
  • skogsbrukets försurande effekter.
  • nyttan av askåterföring.Pengarna finns inom stödet Kompetensutveckling och är en del av EU:s landsbygdsprogram.
  • Pengarna kan sökas av företag eller organisationer för att anordna kompetensutveckling för andra, till exempelkurser, studieresor, informationsinsatser eller workshops. Ansökan ska vara inne senast 31 januari 2019.

Kontakt