Kulturlämning i Skåne

14 500 forn- och kulturlämningar funna i skånska skogar

Nyhet | Regionalt - 08 december 2020

Projektet Skog och historia har medfört att mer än 14 500 forn- och kulturlämningar nu är kända och dokumenterade i den skånska skogen. Det är ett resultat från en mångårig inventering av ungefär 15 procent av skogen i Skåne.

Det skånska skogslandskapet är rikt på värdefulla kulturmiljöer med en mångfald av lämningar från gångna tider. Det blir tydligt när inventeringen Skog och historia summeras i rapporten Från röjningsrösen till minnesmärken, som bygger på ett resultat av ett arbetsmarknadsprojekt med Regionmuseet, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen.

Rapportens resultat visar att Skånes skogar ofta är väldigt innehållsrika vad gäller kulturlämningar. Inventeringen som omfattat cirka 15 procent av skogsmarken i Skåne har resulterat i att mer än 14 500 lämningar registrerats.

Den allra största kategorin forn- och kulturlämningar som har registrerats inom projektet är hägnader, till exempel stenmurar och jordvallar. Den näst största kategorin är gamla odlingslämningar, så kallad fossil åkermark.

Mycket av vår tids skogsmark var för ett par hundra år sedan ett öppet beteslandskap med gräsmarker, ljunghedar och mindre åkrar. Det betyder också att dagens skånska skogar till stor del är kulturpåverkade med spår och lämningar efter människors verksamhet.

Kunskap kan ge bättre hänsyn

Forn- och kulturlämningar är skyddade enligt lag men tyvärr riskerar många att skadas i skogsbruket. Kunskapen om var det finns lämningar och förståelsen av dem är därför viktig:

– Studier har visat att skaderisken på forn- och kulturlämningar i samband med skogliga åtgärder minskar betydligt om lämningarna finns registrerade, därför är det mycket glädjande att inventeringsresultatet nu finns tillgängligt för skogsbruket, säger Henrik Andersson, distriktschef på Skogsstyrelsen i Skåne.

De registrerade forn- och kulturlämningarna finns tillgängliga för alla via Riksantikvarieämbetets digitala tjänst Fornsök och Skogsstyrelsens Skogens pärlor. För skogsägare finns resultatet också tillgängligt via Skogsstyrelsens Mina sidor.


Mer information

Projektet Skog och historia är ett numera avslutat arbetsmarknadsprojekt inriktat på att inventera och dokumentera kulturlämningar i skogsmark. Skogsstyrelsen var huvudman för projektet medan Regionmuseet Kristianstad stod för den arkeologiska kompetensen och ansvarade för kvalitetssäkringen i projektet.

 

Kontakt