Skogslandskap med vattenfall. Foto: Staffan Öberg

Vattenfallskog

Varje nyckelbiotop får en biotoptypsbeteckning som beskriver dess karaktärsdrag. Här kan du läsa om biotoptypen vattenfallskog.

Definition

Vattenfall i skogslandskapet. Skog som direkt eller indirekt starkt påverkas av fallande vatten och dess forsdimma.

Kännetecken

Vattenfall ger ett extremt gynnsamt mikroklimat för fuktälskande mossor och lavar.

Signalarter

Ett antal utpräglat fuktighets- och skuggberoende mossor och lavar, exempelvis krusig ulota, purpurmylia, skrovellav och lunglav.

Andra namn

Forsdimmeskog är ett annat namn som i större eller mindre grad överlappar med biotoptypen.

Biotopskydd

Dessa miljöer kan ges ett formellt skydd genom beslut om biotopskydd. Då kan bland andra någon av biotoptyperna äldre naturskogsartade skogar eller strand- eller svämskogar anges.

  • Senast uppdaterad: 2024-05-13