Rikkärr.  Foto: Janne Bengtsson

Rikkärr eller kalkkärr

Varje nyckelbiotop får en biotoptypsbeteckning som beskriver dess karaktärsdrag. Här kan du läsa om biotoptypen rikkärr eller kalkkärr.

Definition

Ett kärr i skogslandskapet som har en vegetation som utmärks av kalkanpassade arter. Orsakerna kan vara en kalkberggrund, kalkrik morän, berggrund av grönstenar eller att vattnet i kärret påverkas av skalgrusbankar.

Kännetecken

Många av dessa objekt har ett förflutet som slåttermarker. Idag är de ofta bevuxna av buskar och träd i olika grad. I många fall finns det fortfarande en hävdgynnad flora som ännu inte har gått ut. Dessa kärr kan också vara påverkade av källor.

Signalarter

Flugblomster, jungfru marie nycklar, axag, kärrlilja, gräsull, tuffmossor, dunmossa, kärrkammossa.

Andra namn

Slåtterkärr, orkidékärr och källmyr är några andra namn som i större eller mindre grad överlappar med biotoptypen.

Biotopskydd

Dessa miljöer kan ges ett formellt skydd genom beslut om biotopskydd. Då anges biotoptypen rik- och kalkkärr.

  • Senast uppdaterad: 2023-11-06