Lövträdsrik barrskog. Foto: Janne Bengtsson

Lövrik barrskog

Varje nyckelbiotop får en biotoptypsbeteckning som beskriver dess karaktärsdrag. Här kan du läsa om biotoptypen lövrik barrskog.

Definition

Nyckelbiotopen domineras av barrträd med ett påtagligt inslag av lövträd, dock inte mer än 50 procent av virkesförrådet. Skogstillståndet tyder på någon form av störning som efterföljts av en naturlig succession. Biotopen har ofta utsatts för mänsklig påverkan i sådan omfattning att naturskogskaraktären saknas men här finns ändå substrat som ger livsrum åt rödlistade arter och gör objektet till nyckelbiotop.

Kännetecken

Denna nyckelbiotop förekommer i hela landet och kan uppstå som en naturlig successionsfas efter en störning, så som upphört betesdrift, storm, avverkning eller brand. Inte sällan påträffas dessa biotoper på kulturpräglade marker. Gamla lövskärmar och lövträdsrika äldre bestånd utan naturskogskvaliteter kopplade till barrträden kan också förekomma. Lövträdsandelen domineras av asp, sälg, vårtbjörk och glasbjörk ibland med ett inslag av andra lövträd som exempelvis rönn, hägg och oxel. I södra Sverige är ek och bok vanligt förekommande, inslag av andra ädla lövträd förekommer. Biotopen kan både vara flerskiktad såsom enskiktad men ofta med ett stort inslag av äldre lövträd samt spår av tidigare markanvändning.

Ibland förekommer även enstaka äldre ofta grova granar och tallar som en rest av en tidigare mer öppen epok. Naturvärdena kan vara knutna till både löv och barrträd men ofta med en tyngdpunkt på lövskogsvärden.

Signalarter

Granbarkgnagare, jättesvampmal, stekelbock, myskbock, vårärt, blåsippa, ormbär, nattviol, aspfjädermossa, fällmossa, platt fjädermossa, grön sköldmossa, gelélavar, skinnlav, stuplav, bårdlav, luddlav, lönnlav, brunpudrad nållav, sotlav, lunglav, korallblylav, havstulpanlav, gulnål, kattfotslav, veckticka, kandellabersvamp, borsttagging, koralltaggsvamp, rävticka, vit vedfingersvamp, barkticka, stor aspticka, grovticka, tallticka, granticka, gropticka, ullticka, vedticka, gullgröppa, blomkålssvamp. 

Andra namn

Barrblandskog och blandskog är några andra namn som i större eller mindre grad överlappar med biotoptypen.

Biotopskydd

Dessa miljöer kan ges ett formellt skydd genom beslut om biotopskydd. Då anges biotoptypen äldre naturskogsartade skogar, mark med mycket gamla träd eller äldre betespräglad skog.

  • Senast uppdaterad: 2023-11-06