Liten sprickdal. Foto: Erik Kretz

Liten sprickdal

Varje nyckelbiotop får en biotoptypsbeteckning som beskriver dess karaktärsdrag. Här kan du läsa om biotoptypen liten sprickdal.

Definition

Mer eller mindre skogklädd spricka i det fasta berget med tämligen branta väggar på bägge sidor utan kanjondalens utseende.

Kännetecken

Kan vara ganska breda och inte fullt så djupa som kanjondalarna. Det är normalt en spricka i berggrunden som "rensats" upp av den senaste inlandsisen. I botten på sprickan kan det rinna en mindre bäck eller vara en fuktig till blöt skogsmark.

Signalarter

Dvärghäxört, strutbräken, nordisk klipptuss, fjädermossor, porellor, västlig hakmossa, fällmossa, kattfotslav, hållav, njurlavar, havstulpanlav, broktagel, skuggblåslav.

Biotopskydd

Dessa miljöer kan ges ett formellt skydd genom beslut om biotopskydd. Då anges kan olika biotoptyper anges, till exempel ravinskogar. Nyckelbiotopen omfattas alltid av föreskrifter och allmänna råd i 30 § i skogsvårdslagen.

  • Senast uppdaterad: 2024-05-13