Blandsumpskog. Foto: Janne Bengtsson

Blandsumpskog

Varje nyckelbiotop får en biotoptypsbeteckning som beskriver dess karaktärsdrag. Här kan du läsa mer om biotoptypen blandsumpskog.

Definition

Barrträdsdominerad nyckelbiotop som ryms inom sumpskogsdefinitionen och består av minst 20 procent lövträd i virkesförrådet, men aldrig med mer än 50 procent. Biotopen har ofta en lång trädkontinuitet och/eller befinner sig nu i ett successionsskede som är viktigt för rödlistade arter.

Kännetecken

Biotopen innehåller ofta rikligt med död ved i olika former. Lövträdsandelen kan ofta bestå av klibbal, gråal eller glasbjörk. Vanligtvis är de högsta värdena kopplade till lövträd och eventuella sockelbildningar samt gamla granar.

Signalarter

Rankstarr, skärmstarr, vedtrappmossa, rörsvepemossa, blåmossa, kornknutmossa, stor revmossa, hållav, havstulpanlav, kattfotslav, garnlav, gammelgranslav.

Andra namn

Lövrik barrsumpskog är ett annat namn som till del kan överlappa biotoptypen.

Biotopskydd

Dessa miljöer kan ges ett formell skydd genom beslut om biotopskydd. Då anges biotoptypen örtrika sumpskogar eller äldre naturskogsartade skogar.

  • Senast uppdaterad: 2024-05-13