Bäckravin.  Foto: Johan Nitare

Bäckdal

Varje nyckelbiotop får en biotoptypsbeteckning som beskriver dess karaktärsdrag. Här kan du läsa om biotoptypen bäckdal.

Definition

Nyckelbiotopen har en tydlig dalform utformad huvudsakligen i osorterat jordartsmaterial (morän) med en bäck eller å flytande i botten. Skogen har ofta en naturskogslik struktur och kan domineras av såväl lövträd som barrträd.

Bestånd i sorterat finjordsmaterial med dalform anges med biotopnamnet ravin. Då bäckdalarna är örtrika förs dessa objekt till biotopnamnet örtrika bäckdråg om definitionen i övrigt stämmer.

Kännetecken

Dalsidorna ger biotopen ett stabilt klimat med skugga och hög luftfuktighet. Bestånden kan innehålla olika lövträdsarter och ibland grova granar. Störningar i form av skred och nedrasningar förekommer inte i någon större utsträckning. Biotopen förekommer i hela landet.

Signalarter

Dvärghäxört, skuggmossa, stor revmossa, gammelgranslav, kattfotslav, hållav, ringlav, trådbrosklav, smalskaftslav, violettgrå tagellav, grön jordtunga, glansrödhättingar, rödgul trumpetsvamp.

Biotopskydd

Dessa miljöer kan ges ett formellt skydd genom beslut om biotopskydd. Då anges biotoptypen ravinskogar, äldre naturskogsartade skogar eller mindre vattendrag med omgivande mark.

  • Senast uppdaterad: 2023-11-06