Branden i Västmanland.

Ekonomiska stöd till de branddrabbade

Stöd till upparbetning av energived, lagringsplatser,  diesel och vägarbeten.

Efter branden tog staten fram tre olika ekonomiska stöd till drabbade skogsägare.

  • upparbetning av energived
  • investering i lagringsplatser för brandskadat virke
  • dieselstöd 

Upparbetning av energived

Stödet för upparbetning av energived uppgick till 30 kronor per kubikmeter fast under bark. Detta hanterades med förskottsutbetalningar för att kunna komma igång snabbt. Det har beslutats om 65 stycken förskottsutbetalningar om sammanlagt 5 479 800 kr i detta stöd. Sökande har till den 31 december 2017 på sig att slutredovisa sitt stöd.

Investering i lagringsplatser

Stödet för investering i lagringsplatser uppgick till 50 procent av investeringskostnaden. Skogsstyrelsen har beslutat om stöd och utbetalning för en lagringsplats med maximalt tillåtet belopp 200 000 euro. Intresset för detta stöd var lägre än vad som förväntades i början eftersom andelen naturreservat i brandområdet blev så stort och virkesmängden som skulle avverkas därmed blev mindre. 

Dieselstöd

Syftet med dieselstödet är att locka entreprenörer att komma och arbeta i området trots olägenheter med sot och vattensjuka marker. Stödet kompenserar ökade kostnader med anledning av dessa olägenheter. 

Vägstöd

Staten beslutade i början av 2015 om ett särskilt vägstöd. 

Med hjälp av vägstödet restaurerades på mycket kort tid stora delar av vägsystemet upp till en högre standard än tidigare. Flera lokala morän- och bergtäkter togs upp inom brandområdet för grusframställning. Detta för att inte hindra pågående utgående virkestransporter. I november och december 2015 utbetalades 7 825 000 kronor i statsstöd för de utförda vägarbetena.

  • Senast uppdaterad: 2020-12-18