Studiebesök Bialowieza.

Från grandominans till variation i polska skogar

Polen har det senaste decenniet satsat på en större variation i de tidigare så grandominerade skogarna. Staten äger mer än 70 procent av skogen och styr också det mesta av skogsbruket. Ola Runfors på Skogsstyrelsen berättar mer om hur de polska skogarna ser ut.

Ola Runfors är projektledare med mer än tio års erfarenhet av olika samarbetsprojekt med polska statsskogen i Gdansk.

Polens skogar täcker knappt 30 procent av landytan, cirka 9,2 miljoner hektar. Av landets totalt 1,9 miljarder kubikmeter skog avverkas årligen cirka 36 miljoner kubikmeter.

Satsning på ökad lövandel

Efter krigsåren planterades stora arealer med monokulturer av gran inspirerat av tyska brukningstraditioner, framförallt i bergen i söder. Landet ökade sin skogsareal från 21 procent år 1945 till cirka 30 procent idag. Men det senaste decenniet har Polen satsat på ett mer ståndortsanpassat och diversifierat skogsbruk med en ökad lövandel.

– Grovt kan man säga att Polen har 60 procent barrskogar, 36 procent lövskogar och 4 procent våtmarksskogar. I norra och mellersta delarna av Polen dominerar tallbestånd men där finns också en hel del bokbestånd, berättar Ola.

Skador och sjukdomar

Ett stort problem i Polen är hur man får vattnet att stanna kvar i skogen. Skogsmyndigheten arbetar hårt med att återställa vattensystemen för att säkerställa tillgången till grundvatten.

2017 drabbades landet av den största stormen i polsk skogshistoria och 9,8 miljoner kubikmeter skog föll över en natt. I efterdyningarna fick man samma problem som vi har med barkborrar men även snytbaggar. Uppbearbetning av stormfälld skog pågår fortfarande.

Viltskador av kronhjort och rådjur är omfattande och planteringar hägnas vanligen som skydd mot viltbetning.

Den höga andelen tall medför en rad skadegörare kopplade till trädslaget. Landet har sporadiska, inte sällan cykliska, större utbrott av bland annat tallspinnare, barrskogsnunna och röd tallstekel. På lövträd finns skador som mindre frostfjäril och ollonborre och på ungskog snytbagge och begränsade skador av en invasiv mindre tallvivelart.

Staten äger större delen av skogen

Staten äger 77 procent av landets skog och cirka 18 procent är privatägd. Det handlar oftast om små markinnehav på några få hektar fördelat på 850 000 privata skogsägare, berättar Ola. Resterande del är nationalparker eller ägs på annat sätt. Staten har full kontroll på hela kedjan från egen plantproduktion till entreprenörer som avverkar och bedriver skogsvård.

– Ägarstrukturen i Polen ger möjligheter att anlägga och sköta om vägar, vandringsleder, parkeringsplatser och annan infrastruktur. Särskilt i tätortsnära miljöer är det hårt tryck på skogen och man jobbar mycket med informationsspridning i syfte att ge en positiv bild av skogsbruket, förklarar han.

Aktivt och målinriktat skogsbruk

Skogsbruket i Polen styrs av tioåriga skogsbruksplaner. Man använder modern digital teknik med GIS och tar ett helhetsgrepp kring skogsskötsel, beståndshistorik, markförhållanden, sociala värden, naturvård, vilt och jakt, vägar, vandringsleder och övrig infrastruktur.

Det finns ett skogsprogram som går ut på att öka andelen skog till 30 procent år 2020 och 33 procent år 2050.

Mångbruk är ett ledord i skogsskötseln. Genom att staten äger skogen och genomför de olika momenten i skogsbruket så kan de också lägga mer resurser på plantering och skogsvård jämfört med Sverige.

Landet har relativt långa rotationstider och avverkning vid 100-års ålder är typiskt. Det finns i genomsnitt 225 kubikmeter per hektar i polska skogar.

Ca 75 000 personer är sysselsatta inom skogsbruket i Polen. Det är en relativt liten grupp av den polska arbetsmarknaden men ytterligare 300 000 är sysselsatta inom angränsade näringar och industri.

Det finns 17 regioner och 430 skogsdistrikt i Polen. Skogsdistrikten rapporterar till generaldirektoratet i Warszawa och distrikten har egen ekonomi och fullt ansvar för skogsskötsel och skogstillståndet inom sitt distrikt. De övervakar även privata fastigheter.

Vanliga brukningsmetoder

Vilka är då de vanligaste brukningsmetoderna i Polen?

– Kalhyggesbruk med mindre hyggen dominerar i landet, säger Ola. Skötseln av bok och ek påminner om våra metoder med ljushuggningar och succesiv beståndsutglesning i takt med att ny skog föryngras naturligt under skärm. En hel del ek planteras på marker där det tidigare växt barrträd.

Även om mekaniseringen har ökat görs fortfarande det mesta skogsarbetet manuellt i Polen.

38 procent av skogarna i Polen ingår i EU:s nätverk Natura 2000. 

//Maria Hedlund

  • Senast uppdaterad: 2020-12-09